Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIEJSKIEJ ŁASIN  >  2017

Uchwała nr XXXIII/199/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 12 kwietnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok  (zmiany: Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 323/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 332/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lutego 2017r., Zarządzenie Nr 335/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2017r., Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017r., Zarządzenie Nr 350/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 38.690.901,23 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości            30.696.414,23 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości         7.994.487,00 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.”;
2)w załączniku nr 2 „Wydatki  budżetu na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3)załącznik  nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały;
4)§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  5.123.025,00 zł, który  zostanie  sfinansowany przychodami  z  tytułu:
1)zaciągniętej pożyczki   w wysokości  1.500.000,00 zł;
2)nadwyżki  z lat ubiegłych  w wysokości   3.623.025,00 zł.”;
5) § 4 otrzymuje brzmienie:
      „§ 4. Ustala się :
1)przychody budżetu w wysokości  5.975.305,00 zł;
2)rozchody budżetu w wysokości       852.280,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 4 do uchwały”;
6)załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
7)§ 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
1) jednostkom sektora finansów publicznych   w wysokości     1.700.450,00 zł;
2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  w wysokości   200.000,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.”;    
8)załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
9)załącznik nr 11 „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 5 do niniejszej uchwały.
10)§ 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na:
a)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   1.000.000,00 zł;
b)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości   1.500.000,00 zł;
2)dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.Opublikował: Bartosz Żmuda (13 kwietnia 2017, 12:37:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij