Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIEJSKIEJ ŁASIN  >  2017

Uchwała nr XXXIV/212/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 29 czerwca 2017


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w poniższej tabeli:

L. p.StanowiskoTygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
1Dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 16 oddziałów4
2Dyrektor szkoły podstawowej liczącej powyżej 16 oddziałów3
3Dyrektor gimnazjum 4
4Dyrektor przedszkola liczącego do 7 oddziałów 10
5Dyrektor przedszkola liczącego powyżej 7 oddziałów8
6Wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej do 16 oddziałów9
7Wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej powyżej 16 oddziałów7


§ 2. 1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.
2. Wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, stosowany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo, chyba, że zlecenie to nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca, wówczas stosuje się od tego dnia.
§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z poniższą tabelą:

L. p.StanowiskoTygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
1Pedagog20
2 Logopeda20
3Psycholog20
4Doradca zawodowy prowadzący zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych
20
5Nauczyciel pracujący w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, w których dzieci sześcioletnie stanowią co najmniej 50% dzieci w grupie 22
6Nauczyciel pracujący w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, w których dzieci sześcioletnie stanowią mniej niż 50% dzieci w grupie25


§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa  w ust. 1 oblicza się według następującego wzoru (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku):W= (x1 + x2 +...) : [ (x1: y1) + (x2 : y2) + (..)] gdzie: W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
x1, x2,...- oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły, przedszkola,y1, y2,.... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz w tabeli w § 3 niniejszej uchwały.
3. Uzyskany zgodnie ust. 2 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć mniejszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.
                                             
§ 5.  Traci moc uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 1555).

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Opublikował: Bartosz Żmuda (4 lipca 2017, 13:58:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij