zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017 - 2018

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.8.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 209.000 euro
termin składania ofert: 16 października 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2017r. Nr 598277-N-2017 na: „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017-2018”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne rejony przez  
____________________________________
Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017 - 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Łasin, krajowy numer identyfikacyjny 87111864900000, ul. ul. Radzyńska  2 86320   Łasin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 665 043, e-mailprzetargi@lasin.pl, faks 564 665 046
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lasin.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.bip.lasin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.bip.lasin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
doręczenie osobiste, pocztą, kurierem 
Adres: 
Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, pok. 20 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017 - 2018 
Numer referencyjny: IBG.271.8.2017.PN 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
18 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: WYKAZ REJONÓW DO ODŚNIEŻANIA W GMINIE ŁASIN: REJON NR 1 – NOWE MOSTY – 4.800 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 96. REJON NR 2 – SZCZEPANKI – 6.650 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 133. REJON NR 3 – PRZESŁAWICE – 5.675 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 113. REJON NR 4 – STARE BŁONOWO – 1.125 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 50. REJON NR 5 – NOWE BŁONOWO – 6.125 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 122. REJON NR 6 – ŁASIN WYBUDOWANIE – 10.388 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 200. REJON NR 7 – PLESEWO – 6.825 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 136. REJON NR 8 – GOCZAŁKI – 4.950 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 99. REJON NR 9 – HUTA STRZELCE – 2.175 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 44. REJON NR 10 – ZAWDZKA WOLA – 3.100 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 62. REJON NR 11 – KOZŁOWO – 2.850 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 60. REJON NR 12 – ZAWDA – 11.425 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 200. REJON NR 13 – SZYNWAŁD – 9.000 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 180. REJON NR 14 – JANKOWICE – 6.700 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 134. REJON NR 15 – WYDRZNO – 6.500 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 130. REJON NR 16 – NOGAT – 7.250 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 145. REJON NR 17 – SZONOWO – 11.875 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 230. REJON NR 18 – JAKUBKOWO – 2.150 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 40. Szczegółowe opisy Rejonów w SIWZ. W załączeniu do SIWZ mapki z zaznaczonymi drogami gminnym do odśnieżania w danym REJONIE. 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2017-11-02   lub zakończenia: 2018-04-15 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą w tego rodzaju usługach. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1.Wykonawca musi wykazać, że w dysponuje co najmniej jednym pojazdem mechanicznym z łyżką odśnieżającą na każdy REJON, na który składa ofertę. Jeden REJON = Jeden pojazd mechaniczny z łyżką odśnieżającą – Wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą transportową, usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od granic REJONU, na który składa ofertę. Baza winna być zlokalizowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny – Wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: - o których mowa w pkt 1., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wypełniony Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp), które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych – Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony Formularz Oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę, zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustaw Pzp). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
KryteriaZnaczenie
cena brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Nie jest wymagane

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-16, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:1Nazwa:Nowe Mosty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 1 – NOWE MOSTY – 4.800 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 96. - droga nr 041309C dł. 1300 m - droga nr 041311C dł. 1900 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 1600 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:2Nazwa:Szczepanki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 2 – SZCZEPANKI – 6.650 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 133. - droga gminna 041309C dł. 1300 m - droga gminna 041340C dł. 1000 m - droga gminna 041339C dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 750 m - droga wewnętrzna nr 5 dł. 750 m - droga wewnętrzna nr 6 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 7 dł. 850 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:3Nazwa:Przesławice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 3 – PRZESŁAWICE – 5.675 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 113. - droga gminna 041341C dł. 1500 m - droga gminna 041342C dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 175 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 1500 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 5 dł. 1000 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:4Nazwa:Stare Błonowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 4 – STARE BŁONOWO – 1.125 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 50. - droga gminna 041315C dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 375 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 125 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 125 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:5Nazwa:Nowe Błonowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 5 – NOWE BŁONOWO – 6.125 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 122. - droga gminna nr 041331C dł. 1350 m - droga gminna 041330C dł. 2500 m - droga gminna 041332C dł. 1775 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 500 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:6Nazwa:Łasin Wybudowanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 6 – ŁASIN WYBUDOWANIE – 10.388 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 200. - droga gminna nr 041307C dł. 3550 m - droga gminna nr 041333C dł. 763 m - droga gminna nr 041332C dł. 1775 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 1000 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 375 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 625 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 1000 m - droga wewnętrzna nr 5 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 6 dł. 300 m - droga wewnętrzna nr 7 dł. 750 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:7Nazwa:Plesewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 7 – PLESEWO – 6.825 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 136. - droga gminna 041317C dł. 3950 m - droga gminna 041328C dł. 1250 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 1000 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 625 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:8Nazwa:Goczałki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 8 – GOCZAŁKI – 4.950 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 99. - droga gminna 041334C dł. 1150 m - droga gminna 041335C dł. 800 m - droga gminna nr 041336C dł. 1000 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 1250 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 750 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:9Nazwa:Huta Strzelce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 9 – HUTA STRZELCE – 2.175 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 44. - droga gminna 041319C dł. 1300 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 125 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 250 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:10Nazwa:Zawdzka Wola
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 10 – ZAWDZKA WOLA – 3.100 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 62. - droga gminna 041316C dł. 500 m - droga gminna 041323C dł. 1350 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 125 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 5 dł. 375 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:11Nazwa:Kozłowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 11 – KOZŁOWO – 2.850 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 60. - droga gminna 041312C dł. 1050 m - droga gminna 041329C dł. 1300 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 500 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:12Nazwa:Zawda
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 12 – ZAWDA – 11.425 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 200. - droga gminna 041316C dł. 2500 m - droga gminna 041322C dł. 3550 m - droga gminna 041310C dł. 875 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 750 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 1000 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 375 m - droga wewnętrzna nr 5 dł. 875 m - droga wewnętrzna nr 6 dł. 375 m - droga wewnętrzna nr 7 dł. 625 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:13Nazwa:Szynwałd
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 13 – SZYNWAŁD – 9.000 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 180. - droga gminna 041302C dł. 1900 m - droga gminna 041304C dł. 1500 m - droga gminna 041305C dł. 800 m - droga gminna 041310C dł. 2450 m - droga gminna 041306C dł. 1600 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 250 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:14Nazwa:Jankowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 14 – JANKOWICE – 6.700 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 134. - droga gminna 041326C dł. 2850 m - droga gminna 041327C dł. 1100 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 1000 m - chodnik - wzdłuż drogi krajowej Nr 16 o długości 1.750 m i szerokości 2,5 m od Jankowic do Huty – Strzelce. Winien być on odśnieżany przez sprzęt niepowodujący uszkodzeń chodnika. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:15Nazwa:Wydrzno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 15 – WYDRZNO – 6.500 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 130. - droga gminna nr 041325C dł. 2500 m - droga gminna nr 041324C dł. 1800 m - droga gminna 041315C na odcinku dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 200 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 500 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:16Nazwa:Nogat
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 16 – NOGAT – 7.250 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 145. Na wysokości działek zagrodowych stanowiących własność: - droga nr 041303C dł. 2500 m - droga nr 041308C dł. 3250 m - droga nr 041320C dł. 1000 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 250 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:17Nazwa:Szonowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 17 – SZONOWO – 11.875 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 230. - droga gminna 041338C dł. 4350 m - droga gminna 041337C dł. 2000 m - droga gminna 041318C dł. 1400 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 200 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 750 m - droga wewnętrzna nr 3 dł. 1000 m - droga wewnętrzna nr 4 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 5 dł. 800 m - droga wewnętrzna nr 6 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 7 dł. 500 m - droga wewnętrzna nr 8 dł. 375 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:18Nazwa:Jakubkowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:REJON NR 18 – JAKUBKOWO – 2.150 m, szacunkowa ilość godz. pracy sprzętu: 40. - droga gminna nr 041314C dł. 1700 m - droga wewnętrzna nr 1 dł. 250 m - droga wewnętrzna nr 2 dł. 200 m 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania:


* (pliki archiwum .rar, proszę pobrać zapisać na dysk i wypakować w dowolnej lokalizacji)

metryczka


Odpowiada za treść: Anita Kulerska
Opublikował: Bartosz Żmuda (6 października 2017, 12:08:44)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (23 października 2017, 14:17:13)
Zmieniono: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 567