Ochrona danych osobowych

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,  informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Łasin jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin z siedzibą przy ul. Radzyńskiej 2, 86-320 Łasin. 
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin jest Pan Wojciech Marchlewski;
 e-mail w.marchlewski@lasin.pl  tel. 56 4665043 wew. 51
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Urzędu Miasta 
i Gminy Łasin,  na podstawie przepisów prawa, określających ten cel oraz realizacji umów zawartych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W pozostałych sprawach wymagana będzie zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione stosownymi przepisami prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zapewniających odpowiednie zabezpieczenia,  tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
 
Dodatkowo w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że: 

1)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji spraw urzędowych 
a później przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną i archiwalną. 
2) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych; 
3) Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje skutecznie tylko w sprawach, w których jest wyrażana zgoda na przetwarzanie danych osobowych; W tym przypadku posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
4) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul.Stawki 2), w przypadku stwierdzenia przetwarzania swoich danych, niezgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych;
5) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa ma charakter obowiązkowy. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych będą bazy i rejestry publiczne takie jak np.: KRS, REGON, CEiDG oraz PESEL, jak również od innych organów administracji publicznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy lub na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji sprawy, której dotyczy przetwarzanie. Dane osobowe będą pochodzić od wnioskodawców (osoby, których dane dotyczą, przedstawiciele ustawowi, mocodawcy na podstawie udzielonych pełnomocnictw, strony umów, świadkowie).
6) Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.         


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (18 kwietnia 2017)
Opublikował: Bartosz Żmuda (18 kwietnia 2017, 09:59:08)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (30 listopada 2023, 10:35:55)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3792