Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i  Gmina Łasin jest prowadzony na podstawie art. 14  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Kierownik Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, tel. 56 4665043 wew. 37, e-mail: maria.ewertowska@lasin.pl.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1.otwarty dostęp do zawartości rejestru - udostępnianie danych zawartych w rejestrze  jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora;
2.wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej - organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dniod dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej,za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w formie dokumentu elektronicznego. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.), od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330) do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty,nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie lub wpłacić  na rachunek bankowy Nr  33 9484 1033 2325 0350 4992 0001
 
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. u Kierownika Oświaty, Kultury i Sportu  w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie pok. Nr 39.


metryczka


Wytworzył: Kierownik Oświaty Kultury i Sportu Maria Ewertowska (8 stycznia 2013)
Opublikował: Bartosz Żmuda (8 stycznia 2013, 12:07:30)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (16 maja 2023, 09:51:46)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6256