zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.7.2017.PN
wartość: powyżej 209.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Dz.U. UE 195, data 11.10.2017r. strona 7 Nr Dz.U. S:2017/S 195-401826 na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz 
________________________________


________________________________________________________________

Dz.U./S S195
11/10/2017
401826-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 7
11/10/2017S195
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 7
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401826-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Łasin: Usługi związane z odpadami
2017/S 195-401826
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto i Gmina ŁasinPL616ul. Radzyńska 2Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, pok. 20 (Sekretariat)Osoba do kontaktów: Anita Kulerska86-320 ŁasinPolskaTel.: +48 564665043E-mail: anita.kulerska@lasin.pl Faks: +48 564664046
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.lasin.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: www.bip.lasin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1.1.2018roku do 31.12.2019 roku.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Dz.U./S S195
11/10/2017
401826-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 7
11/10/2017S195
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne ipodobne
Kod NUTS PL616
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Odbieranie i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1.1.2018roku do 31.12.2019 roku. Na terenie miasta Łasin jest około 412 nieruchomości budownictwa mieszkaniowego(spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, budynki jednorodzinne) oraz około 55 nieruchomości, w którychprowadzona jest działalność gospodarcza, około 15 nieruchomości należących
do podmiotów użyteczności publicznej, około 15 nieruchomości należących do osób prawnych, prowadzącychdziałalność gospodarczą. Na terenie miasta znajdują się:
Ośrodek Wypoczynkowy CASUS przy ul. Sportowej – działalność sezonowa, ilość miejsc wypoczynkowych ok.80 – 1 pojemnik x 600 litrów,
Rodzinny Ogród Działkowy – ok. 156 działek – 1 pojemnik x 140 litrów + 1 pojemnik x 360 litrów + 1 pojemnik x1100 litrów:
a) 2 cmentarze – ok. 2.360 kwater – 24 pojemniki x 240 litrów,
b) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 litrów – ok. 70 szt.
Na terenie gminy Łasin znajduje się około 802 nieruchomości budownictwa mieszkalnego (spółdzielnie,wspólnoty mieszkaniowe, budynki jednorodzinne) oraz ok. 23 nieruchomości,
w których prowadzona jest działalność gospodarcza), około 20 nieruchomości należących
do podmiotów użyteczności publicznej, około 5 nieruchomości należących do osób prawnych, prowadzącychdziałalność gospodarczą. W podanych wyżej wielkościach zawierają się 3 duże zakłady przemysłowe,zatrudniające każdy powyżej 100 pracowników.
W Mieście i Gminie Łasin w 2016 roku zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:
Rok 2016 – ilości podane są w Mg (tonach)
Kod odpadu 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1.084,370 Mg
Kod odpadu 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 6,060 Mg
Kod odpadu 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 164,470 Mg
Kod odpadu 20 03 9 EX – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) – 74,920 Mg
Kod odpadu 15 01 07 – opakowania ze szkła – 118,400 Mg
Kod odpadu 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,400 Mg
Kod odpadu 16 01 03 – zużyte opony – 2,000 Mg
Razem –1.450,620 Mg.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Dz.U./S S195
11/10/2017
401826-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 7
11/10/2017S195
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 7
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Okres dwóch lat od 1 stycznia 208 roku do 31 grudnia 2019 roku.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych00/100).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.11.2017 roku do godz. 9:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Brodnica 65 9484 1033 2325 0350 49920007,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zzastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłoczniepo zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium napodstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579), jeżeli w wynikurozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium wterminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu za miesiąc w stałej kwocie, w terminie 30 dni od datydoręczenia Zamawiającemu.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Dz.U./S S195
11/10/2017
401826-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 7
11/10/2017S195
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 7
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Kompetencje lub uprawnienia doprowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zgodnie art. 27 ustawy
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) posiada:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, lub
3) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Mieście
i Gminie Łasin, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, lub
4) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), oraz
5) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wymagany
przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia
11.9.2015 roku (Dz.U. 2015.1688).
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie spełniony,jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN (słownie: dwieścietysięcy 00/100 złotych),
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00/100złotych).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zdolność techniczna i zawodowa:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje
co najmniej 1 (jedną) usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
o ilości nie mniejszej niż 1 500 Mg, wraz z załączeniem dowodów określających
czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
Dz.U./S S195
11/10/2017
401826-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 7
11/10/2017S195
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 7
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Druk wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,
2) będzie dysponował:
1) a) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Miasta i Gminy Łasin
lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być
usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza
magazynowo – transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122),
2) b) co najmniej 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych, 1 (jednym) pojazdem do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Pojazdy do odbioru odpadów muszą mieć zamontowaną kamerę, która
umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych
nieruchomości. Pojazdy winne być oznaczone nazwą przedsiębiorcy i numerem jego
telefonu. Wszystkie pojazdy do odbierania odpadów muszą spełniać normy emisji
co najmniej Euro 3,
c) oprogramowaniem umożliwiającym generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą
z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktualnymi licencjami na ww.oprogramowanie. Oprogramowanie musi być kompatybilne
z oprogramowaniem Zamawiającego. Zamawiający posiada oprogramowanie firmy RADIX. Nazwa programu:System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+.
Druk wykazu narzędzi i wyposażenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: tak
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
Dz.U./S S195
11/10/2017
401826-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 7
11/10/2017S195
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 7
1. Cena brutto. Waga 60
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Waga 40
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IBG.271.7.2017.PN
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.11.2017 - 09:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 14.11.2017 - 9:05
Miejscowość:
Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, Sala Konferencyjna
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Za 2 lata.
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17A00-676 WarszawaPolskaE-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://uzp.gov.plFaks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17A00-676 Warszawa
Dz.U./S S195
11/10/2017
401826-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 7
11/10/2017S195
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 7
PolskaE-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówieńpublicznych.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17A00-676 WarszawaPolskaE-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.10.2017

Pliki do pobrania:

metryczka


Odpowiada za treść: Anita Kulerska
Opublikował: Bartosz Żmuda (11 października 2017, 10:02:30)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (1 grudnia 2017, 13:06:56)
Zmieniono: ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 646