Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIEJSKIEJ ŁASIN  >  2017

Uchwała nr XXXVII/242/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się co następuje:


§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości  34.558.404,00 zł,  z tego:
1)dochody bieżące w wysokości            32.611.552,00 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości       1.946.852,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.
§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości  41.749.404,00 zł,  z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości             31.463.922,00 zł;  
2)wydatki majątkowe w wysokości      10.285.482,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2.  Określa się:
1)Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
2)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości  716.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr  13 do uchwały.                                                                                                                       
§ 3.Ustala się deficyt budżetu w wysokości  7.191.000,00 zł, który  zostanie  sfinansowany przychodami  z  tytułu:
1)zaciągniętych pożyczek i kredytów   w wysokości     4.000.000,00 zł;
2)nadwyżki  z lat ubiegłych  w wysokości   2.211.000,00 zł;
3)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o  finansach publicznych  980.000,00 zł.
§ 4. Ustala się:
1)przychody budżetu w wysokości       7.682.130,00 zł;
2)rozchody budżetu w wysokości             491.130,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  4 do uchwały.
§  5.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości  220.000,00 zł  z tego:
1)rezerwa ogólna w wysokości   98.000,00  zł;
2)rezerwy celowe w wysokości 122.000,00 zł, w tym rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  92.000,00 zł. 
§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik  nr 5 do uchwały.
§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik  nr 6 do uchwały.
§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik  nr 7 do uchwały.
§ 9.  Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu: 
1) jednostkom sektora finansów publicznych  w wysokości  1.012.804,00 zł;
2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  w wysokości  211.000,00 zł,
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.
 § 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł  oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 101.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  101.000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 
§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 13.  Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 974.000,00 zł  oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.287.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 14. Ustala  się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody        8.706.714,00 zł;
2) wydatki             8.706.714,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  12 do uchwały.

§ 15.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości  1.000.000,00 zł.
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.
§ 16.Upoważnia się Burmistrza do: 
1)zaciągania kredytów i pożyczek na:
a)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   1.000.000,00 zł;
b)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości   4.000.000,00 zł;
2)dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 17. W roku 2018 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 18.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i GminyOpublikował: Bartosz Żmuda (28 grudnia 2017, 13:27:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij