Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIEJSKIEJ ŁASIN  >  2018

Uchwała nr XL/271/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 451/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2018r., Zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r., Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r., Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 marca 2018r., Zarządzenie Nr 464/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 marca 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 36.173.345,48 zł, z tego:
1)dochody bieżące w wysokości            32.423.472,31 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości        3.749.873,17 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.”;
2)§ 2.1. otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 44.911.527,48 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości            31.757.118,31 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości       13.154.409,17 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.”;
3)w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4)w załączniku nr 2 „Wydatki  budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5)załącznik  nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały;
6)§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  8.738.182,00 zł, który  zostanie  sfinansowany przychodami  z  tytułu:
1)zaciągniętych  pożyczek i kredytów   w wysokości  4.000.000,00 zł;
2)nadwyżki  z lat ubiegłych  w wysokości   4.738.182,00 zł.”;
7)§ 4 otrzymuje brzmienie:
      „§ 4. Ustala się :
1)przychody budżetu w wysokości  9.229.312,00 zł;
2)rozchody budżetu w wysokości       491.130,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 4 do uchwały”;
8)załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
9)w załączniku nr  5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
10) § 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu: 
1) jednostkom sektora finansów publicznych   w wysokości     1.247.344,00 zł;
2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  w wysokości   231.000,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
11) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
12) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 101.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  103.172,00 zł. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;
13) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 marca 2018, 14:30:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij