Podatki i opłaty lokalne- Informacje oraz druki do pobrania


PODATEK ROLNY


Podstawa prawna
 * Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.);
 * Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. 2016 poz. 993):

W przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł, zobowiązanie podatkowe jest płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne
Informacja o gruntach – druk IR-1
Osoby prawne
Deklaracja na podatek rolny – druk DR-1
wraz z dokumentami na potwierdzenie zaistniałych faktów (np. akt notarialny, umowa dzierżawy)

Czas załatwienia sprawy:

1 miesiąc , a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Finansów i Planowania ,  I piętro, pokój nr 26
Godziny urzędowania:    poniedziałek – piątek 715 – 1515
tel. 56 466 50 43  wew. 40

Terminy płatności podatku:
 I   rata – do 15 marca każdego roku
 II  rata – do 15 maja każdego roku
 III rata – do 15 września każdego roku
 IV rata – do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty:
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu w godz. 815-1430 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – Bank Spółdzielczy Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Ulgi
 1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
 2. Ulga inwestycyjna w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich, urządzeń melioracyjnych i zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów własnych i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości
 ¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
 ¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
 Podstawa prawna - art. 13 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Dodatkowe informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu nastąpiło to zdarzenie.
Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku rolnego IR-1
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub zmianę podatku.  Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt ( np. akt notarialny, umowa dzierżawy).
Osoby prawne , jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane złożyć w terminie do 31 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny DR-1 oraz załączniki, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał, wygasł  lub zmienił się w trakcie roku  - w terminie 14 dni  od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul.Radzyńska 2, 86-320 Łasin
Tel. (0-56) 466-50-41,43, Fax: (0-56) 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie ,  I piętro, pokój nr 20-22
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Podstawa prawna
 * Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.);
 * Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

W przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł, zobowiązanie podatkowe jest płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – druk IN-1
Osoby prawne
Deklaracja na podatek od nieruchomości – druk DN-1
wraz z dokumentami na potwierdzenie zaistniałych faktów.

Czas załatwienia sprawy:
1 miesiąc , a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Finansów i Planowania ,  I piętro, pokój nr 26
Godziny urzędowania:    poniedziałek – piątek 715 – 1515
tel. 56 466 50 43  wew. 40

Terminy płatności podatku:
1.Osoby fizyczne
I rata – do 15 marca każdego roku
II rata – do 15 maja każdego roku
III rata – do 15 września każdego roku
IV rata – do 15 listopada każdego roku

2.Osoby prawne
 I rata – do 31 stycznia każdego roku
 II-XII rata – do 15 każdego miesiąca roku

Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty:
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu w godz. 815-1430 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – Bank Spółdzielczy Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Dodatkowe informacje:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło to zdarzenie.
Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku od nieruchomości IN-1w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub zmianę podatku.  Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt.
Osoby prawne , jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane złożyć w terminie do 31 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 oraz załączniki, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub zmienił się w trakcie roku  - w terminie 14 dni  od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul.Radzyńska 2, 86-320 Łasin
Tel. (0-56) 466-50-41,43, Fax: (0-56) 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie ,  I piętro, pokój nr 20-22
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515


PODATEK LEŚNY
Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.);
 * Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. 2016 poz. 996)

W przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł, zobowiązanie podatkowe jest płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne
Informacja o lasach – druk IL-1
Osoby prawne
Deklaracja na podatek leśny – druk DL-1
wraz z dokumentami na potwierdzenie zaistniałych faktów.

Czas załatwienia sprawy:
1 miesiąc , a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansów i Planowania ,  I piętro, pokój nr 26
Godziny urzędowania:    poniedziałek – piątek 715 – 1515
tel. 56 466 50 43  wew. 40

Terminy płatności podatku:
1.Osoby fizyczne
I rata – do 15 marca każdego roku
II rata – do 15 maja każdego roku
III rata – do 15 września każdego roku
IV rata – do 15 listopada każdego roku

2.Osoby prawne
 Podatek płatny jest w 12 miesięcznych ratach w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty:
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu w godz. 815-1430 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – Bank Spółdzielczy Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Dodatkowe informacje:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło to zdarzenie.
Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku leśnego IL-1
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub zmianę podatku.  Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt.
Osoby prawne , jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane złożyć w terminie do 31 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny DL-1 oraz załączniki, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub zmienił się w trakcie roku  - w terminie 14 dni  od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul.Radzyńska 2, 86-320 Łasin
Tel. (0-56) 466-50-41,43, Fax: (0-56) 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie ,  I piętro, pokój nr 20-22
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 715 – 1515PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 716 z późn. zm.);
* Uchwała Nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2025);

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych wzór DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A

Czas załatwienia sprawy:

W sprawach wszczętych z urzędu w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych – do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansów i Planowania, I piętro, pokój nr 26
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15
tel. 56 466 50 43 wew. 40

Terminy płatności podatku:
I rata – do 15 lutego każdego roku
II rata -  do 15 września każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
do dnia 15 września danego roku – II rata
b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek

Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania
Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu w godz. 8.15 – 14.30 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin  Nr konta 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Dodatkowe informacje:
Podatnicy są zobowiązani:
składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku:
odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje, także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
Tel. 056 466-50-41,43, fax: 056 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, I piętro, pokój nr 20
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.15-15.15


OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 716 z późn. zm.);
2. Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Terminy płatności opłaty:
Opłata płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wpłaty:
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu w godz. 8.15 – 14.30 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin  Nr konta 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Dodatkowe informacje:
Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego

4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Wytworzył: . (4 sierpnia 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (4 sierpnia 2015, 14:15:41)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (14 stycznia 2019, 13:34:31)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1630

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij