Archiwalne Statut

RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Statut Miasta i Gminy Łasin w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin , zmieniona uchwałą Nr XIX/159/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2007 r. Nr 5, poz. 89 oraz z 2008 r. Nr 174, poz. 3039).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Joanna KuczekOgłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.587
Ogłoszony: 29.01.2019


metryczka


Wytworzył: . (4 lutego 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (4 lutego 2019, 15:02:01)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (9 października 2019, 10:26:13)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1410