zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.10.2019.PN
wartość: powyżej 221.000 euro
termin składania ofert: 26 września 2019  09:00
wynik postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.