Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Wodna 15
86-320 Łasin 

Kierownik: Barbara Heinrich 
tel./fax (0-56) 466-49-64
e-mail: mgops@lasin.pl 

Heinrich Barbara Kierownik MGOPS Łasinmgops@lasin.pl
Makowska EwelinaKierownik Klubu Senior +
Inpsektor ds. Obsługi Kancelaryjnej i Składnicy Akt
e.makowska@lasin.pl
Jedyńska KatarzynaKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnegok.jedynska@lasin.pl
Słupek-Sadowska BarbaraInspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
b.sadowska@lasin.pl
Wałek Barbara
Inspektor ds. Pomocy Społecznej
barbara.walek@lasin.pl
Atłachowicz JoannaSpecjalista Pracy Socjalnej j.atlachowicz@lasin.pl
Kobylska-Dyllick Anita
Specjalista Pracy Socjalnej
a.kobylska@lasin.pl
Łukaszewska BeataSpecjalista Pracy Socjalnejb.lukaszewska@lasin.pl
Robaczewska-Kuca KamilaPracownik Socjalnykamila.robaczewska@lasin.pl
Sucharzewska JoannaStarszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynatorj.sucharzewska@lasin.pl
Hinz MartaInspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych, Stypendium i KDRm.hinz@lasin.pl


Hinz BeataGłówna Księgowab.hinz@lasin.pl
Malinowska JoannaInspektor ds. Księgowości, Kadr i Płac. Inspektor Ochrony Danych Osobowychj.malinowska@lasin.plOchrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wodnej 15, 86-320 Łasin, telefon 56 4664964 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: telefonicznie pod numerem 56 4664964 wew. 18, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie, na podstawie i w celu dopełnienia obowiązków przepisów prawa oraz realizacji umów zawartych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W pozostałych przypadkach wymagana będzie zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dodatkowo w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, zgodnie z postanowieniami ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji spraw związanych z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie, a później przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną i instrukcją o organizacji składnicy akt.
2) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.
3) Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje tylko w sprawach, w których jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W tym przypadku posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( adres:00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa ma charakter obowiązkowy. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych będą bazy i rejestry publiczne znajdujące się między innymi  w CSIZS (PESEL, ZUS, US, PUP, CEiDG, KRS, KRUS, CWU NFZ, CEPIK, EKSMOON, CBB), SEPI, jak również od innych organów administracji publicznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy lub na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji sprawy , której dotyczy przetwarzanie. Dane osobowe będą pochodzić od wnioskodawców (osoby których dane dotyczą, przedstawiciele ustawowi, mocodawcy na podstawie udzielonych pełnomocnictw, strony umów, świadkowie).
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

metryczka


Wytworzył: . (19 czerwca 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (19 czerwca 2018, 13:28:33)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (25 kwietnia 2024, 10:09:47)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17318