Statut

UCHWAŁA NR XI/ 95 /2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Łasin w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 556) zmieniona Uchwałą NrXXVIII/184/2013 z dnia 25 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 2907); Uchwałą NrXXXV/228/2017 z dnia 21 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz 3629); Uchwałą NrXXXVIII/254/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 781); Uchwałą NrXLVI/303/2018 z dnia 17 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5289) oraz Uchwałą NrIII/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 112).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Rafał RadackiOgłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
(bez załącznika graficznego do statutu)
DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.5351
Ogłoszony: 08.10.2019

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska (31 marca 2008)
Opublikował: Bartosz Żmuda (31 marca 2008, 11:15:35)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (9 października 2019, 10:33:35)
Zmieniono: zmian treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15636