Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin

Dyrektor: Barbara Kosior

e- mail: biblioteka@lasin.pl

tel: 56 466 50 42

Adres: Curie-Skłodowskiej 1   86-320 Łasin

NIP 876-233-42-70

Pracownicy:

Marita Klonowska- bibliotekarz

Teresa Zielińska – główna księgowa

Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników

Poniedziałek- 8:00-16:00

Wtorek-8:00-16:00

Środa -8:00-16:00 

Czwatrtek- 8:00- 15:00

Piątek- 8:00-16:00

Pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 9:00-13:00

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Bibliotekę  Publiczną Miasta i Gminy Łasin  jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin z siedzibą przy C. Skłodowskiej 1, 86-320 Łasin, telefon 56 466 50 42

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: telefonicznie pod numerem 56 466 50 42, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1).

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin, na podstawie i w celu dopełnienia obowiązków przepisów prawa oraz realizacji umów zawartych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W pozostałych przypadkach wymagana będzie zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dodatkowo w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, zgodnie z postanowieniami ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji spraw związanych z działalnością biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin, a później przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną i instrukcją o organizacji składnicy akt.

2) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.

3) Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje tylko w sprawach, w których jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W tym przypadku posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( adres:00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa ma charakter obowiązkowy. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych będą bazy i rejestry publiczne znajdujące się między innymi  w CSIZS (PESEL, ZUS, US, PUP, CEiDG, KRS, KRUS, CWU NFZ, ), SEPI, jak również od innych organów administracji publicznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy lub na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji sprawy , której dotyczy przetwarzanie. Dane osobowe będą pochodzić od wnioskodawców (osoby których dane dotyczą, przedstawiciele ustawowi, mocodawcy na podstawie udzielonych pełnomocnictw, strony umów, świadkowie).

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy Łasin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Publicznej Miasta I Gminy Łasin znajdującego się pod adresem:

www.biblioteka.lasin.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.2016 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.03.2021 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.01.2021 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych i zmiany wielkości czcionki.

Podmiot publiczny nie posiada aplikacji mobilnych, które udostępnia swoim klientom, dla których wymagane byłoby opracowanie deklaracji dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin, ul. C. Skłodowskiej 1, 86-320 Łasin

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną jest Barbara Kosior, adres poczty elektronicznej  biblioteka.lasin@interia.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 466 50 42 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek biblioteki jest jednopoziomowy z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku jednolita powierzchnia umożliwia korzystanie z czytelni i wypożyczalni, bez dostępu do regałów na wózkach inwalidzkich. Do budynku  prowadzą dwa wejścia - od strony C. Skłodowskiej i od strony ulicy Starej. W godzinach pracy GOK-u możliwe jest wejście do biblioteki przez dom kultury. Drogi i wejścia są równocześnie drogami ewakuacyjnymi. W bibliotece (czytelnia, wypożyczalnia)nie ma progów. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak również przed wejściem głównym miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku  nie ma pętli indukcyjnych. W Bibliotece  Miasta i Gminy Łasin nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Część (nie wszystkie) elementy graficzne posiadają zwięzły tekst alternatywny (ALT), który opisuje co znajduje się w grafice lub jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. Na stronie nie występują animowane elementy, poruszające się teksty, które rozpraszają użytkowników nie tylko niepełnosprawnych.

Strona nie dysponuje odtwarzaczem wideo, gdyż nie znajdują się na niej materiały audiowizualne. Właściciel strony deklaruje, że  w sytuacji publikacji tego rodzaju materiałów wszystkie pliki będą uzupełnione o transkrypcję tekstową, a odtwarzanie tych plików zamieszczone na stronie będzie można obsłużyć za pomocą klawiatury – dostępność dla osób niewidomych i niesłyszących. Pliki PDF i Word i inne popularne pliki do ściągnięcia są przygotowane jako dostępne. Nawigacja (menu) jest spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu jest dostępna z poziomu klawiatury.

metryczka


Wytworzył: . (20 grudnia 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (20 grudnia 2022, 14:14:23)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (16 maja 2023, 09:53:26)
Zmieniono: edycja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 895