Zgromadzenia publiczne

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2022 poz. 1389)

DEFINICJA ZGROMADZENIA:
1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
2. W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy ustawy dot. postępowania uproszczonego.
3.Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym zawierające dane określone w art. 10 ustawy.
2.Załączniki:
• pisemna zgoda na pełnienie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy przewodniczącym jest inna osoba niż organizator zgromadzenia,
• zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w formacie dowodowym (35 mm x 45 mm).
 3. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji powinno zawierać tylko dane określone w art. 22 ustawy.

TERMIN:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
W przypadku zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zawiadamia również o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając dane określone w art. 22 ustawy.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2,86-320 Łasin
Stanowisko do spraw  ewidencji działalności gospodarczej  - parter, pok. Nr 10

OPŁATY:
Nie pobiera się.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W przypadku, gdy organ gminy akceptuje zawiadomienie, niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek i organów, bez konieczności powiadomienia organizatora. Przewodniczący zgromadzenia otrzymuje identyfikator zawierający następujące dane: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie, imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela organu gminy, pieczęć organu gminy.
O zakazie zgromadzenia organ gminy wydaje decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
 1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; 
2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:
Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i spraw obywatelskich, tel. (056) 466-50-43 wew. 52, e-mail : umig@lasin.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 
UWAGI:
1.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin w terminie nie później niż na 6 dni przed planowaną datą rozpoczęcia zgromadzenia.

metryczka


Wytworzył: . (12 listopada 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (12 listopada 2015, 13:40:02)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (8 maja 2023, 08:30:25)
Zmieniono: zmiana informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3264