zamówienie na:

Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.11.2020.PN
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 lipca 2020 roku Nr 568005-N-2020 na: „Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o.o., Fijewo 50A, 14-260 Lubawa Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta „w procedurze odwróconej” (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert. Cena brutto oferty: 2.772.395,30 zł. Okres gwarancji jakości w miesiącach: 60.  

_______________________________________________
________________________________________________
Miasto i Gmina Łasin: Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Łasin, krajowy numer identyfikacyjny 87111864900000, ul. ul. Radzyńska  2 , 86-320  Łasin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 665 043, e-mail przetargi@lasin.pl, faks 564 665 046.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lasin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lasin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lasin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
przesłanie pocztą, kurierem, doręczenie osobiste
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, pok. 20 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach
Numer referencyjny: IBG.271.11.2020.PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa zespołu budynków dla potrzeb Mieszkań Chronionych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach. 1) Główne elementy zakresu robót do wykonania. Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej - dotyczą wyłącznie robót remontowych i renowacyjnych budynku A, łącznika, budynku B i w części budynku C. Roboty nie dotyczą zagospodarowania terenu zewnętrznego, przyłączy i sieci zewnętrznych. Budynek „A” - Mieszkania Chronione - o pow. użytkowej 216,5 m2: a) wymiana wyeksploatowanych drewnianych podłóg i posadzek, rozebranie płyt wiórowych, rozebranie legarów drewnianych, niwelacja poziomu posadzek, wykonanie podkładu z chudego betonu B10, wykonanie izolacji z folii PCV, izolacja cieplna ze styropianu EPS 100 grubości 10 cm, izolacja z foli PE, wykonanie posadzki betonowej grubości 6 cm, wykonanie warstwy wierzchniej (wykładzina dywanowa typu tarkett, płytki gress), b) dostosowanie wewnętrznego podziału ścian do nowej funkcji (rozbiórki, przebicia i zamurowania otworów drzwiowych ścian parteru, rozbiórka ścianek działowych i kominów poddasza, wykonanie nowych ścian działowych grubości 18 i 12 cm, pod ścianami gr. 18 cm wykonać ławy żelbetowe, uzupełnienie tynków), c) wykonanie dodatkowych belek żelbetowych w miejscu rozebranych ścian, przy wykonaniu nowych otworów drzwiowych w ścianach montaż prefabrykowanych belek nadprożowych typu L-19 (ilość belek zależna od grubości ściany), d) renowacja elewacji budynku (skucie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ściany, wykonanie wyprawy elewacyjnej; zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi), e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – wymiana okien parteru wykonanych z profili PCV oraz na poddaszu drewnianych na drewniane o historycznym wyglądzie z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (parapety zewnętrzne z blachy tytanowo – cynkowej), wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej drzwiowej – zgodnie z zestawieniem stolarki, f) remont stropu drewnianego (rozebranie istniejącego stropu z desek, ślepego pułapu i zasypki, wykonanie stropu w systemie lekkiej zabudowy o odporności ogniowej REI30 np. NIDA Strop D G19/DPA2-D12,5/Ogień+ (od dołu 2x płyta g-k NIDA Ogień Plus gr. 12,5 mm, od góry płyta cementowo-wiórowa Duripanel A2 gr. 19 mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 30 cm), częściowe przykrycie stropu płytami OSB, obudowa klatki schodowej lub montaż wyłazu strychowego o odporności ogniowej EI30, g) wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej, h) rozbiórka istniejących schodów na strych, uzupełnienie belek stropowych w miejscu rozebranych schodów (wymiary analogiczne jak belki istniejące), wycięcie belek i wstawienie obustronnie wymianów w miejscu nowej klatki schodowej na poddasze. Na poziomie strychu schody zostały zamknięte obudową spełniającą odporność ogniową EI30, i) remont konstrukcji dachowej i poszycia dachu (wykonanie lokalnych wzmocnień konstrukcji dachu, usunięcie i utylizacja pokrycia z płyt eternitowych, rozebranie ołacenia dachu, wykonanie deskowania pełnego, ułożenie izolacji z papy, montaż łat i kontrłat, wykonanie pokrycia z blachy tytanowo – cynkowej na rąbek stojący, wykonanie orynnowania dachu z blachy tytanowo – cynkowej. Wzmocnienie i wymiana istniejącej konstrukcji drewnianej, j) wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych od środka (wykonanie izolacji cieplnej w postaci zespolonego fabrycznie, trójwarstwowego panelu izolacyjnego składającego się z płyty z piankipoliuretanowej pokrytej paroizolacją i wykończonego płytą GK np. Eurothane® G, k) usunięcie warstwy farby olejnej ze ścian oraz innych powłok (malarskich, ceramicznych, drewnianych), uzupełnienie ubytków, zagruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi pod powierzchnie malowane i malowanie, na pozostałych powierzchniach ułożenie okładziny ceramicznej, l) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu i rozdzielni, m) wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych z montażem osprzętu i urządzeń. Łącznik - Mieszkania Chronione o pow. użytkowej 27,1 m2: a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej np. IZHOHAN WL zewnętrznych ścian fundamentowych na głębokość 0,5 m od poziomu docelowego terenu, b) wykonanie izolacji cieplnej gr 12 cm ze styropianu wodoodpornego zewnętrznych ścian fundamentowych na głębokość 0,5 m od poziomu docelowego terenu, z nałożeniem zaprawy klejowej na siatce oraz wykończenie części podziemnej IZOHAN WL części nadziemnej tynkiem mozaikowym zgodnie z rysunkiem elewacji, c) wymiana wyeksploatowanych podłóg i posadzek, wyrównanie poziomu posadzek (rozebranie warstwy wierzchniej posadzek, wykonanie wyrównawczej posadzki o grubości do 6 cm, wykonanie warstwy wierzchniej (wykładzina dywanowa typu tarkett, płytki gress – zgodnie z opisem dla poszczególnego pomieszczenia), d) w miejscu nowych otworów drzwiowych montaż prefabrykowanych belek nadprożowych typu L-19 (ilość belek zależna od grubości ściany), e) wykonanie renowacji i docieplenia ścian zewnętrznych budynku (dodatkowe 15 cm styropianu EPS 70), f) remont poszycia dachu (docieplenie stropodachu - styropapa, ułożenie papy nawierzchniowej samoprzylepnej, wymiana orynnowania), g) usunięcie warstwy farby olejnej ze ścian oraz innych powłok (malarskich, ceramicznych, drewnianych),uzupełnienie ubytków, zagruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi pod powierzchnie malowane i malowanie, na pozostałych powierzchniach ułożenie okładziny ceramicznej (okładziny ceramiczne w m.in. pomieszczeniach sanitarnych, kuchni do wysokości 2,0 m, powyżej tej wysokości ściana malowana), h) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu i rozdzielni, i) wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych z montażem osprzętu i urządzeń. Budynek „B” - Środowiskowy Dom Samopomocy o pow. użytkowej 599,4 m2: a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej np. IZHOHAN WL zewnętrznych ścian fundamentowych na głębokość 0,5 m od poziomu docelowego terenu, b) wykonanie izolacji cieplnej gr 12 cm ze styropianu wodoodpornego zewnętrznych ścian fundamentowych na głębokość 0,5 m od poziomu docelowego terenu, z nałożeniem zaprawy klejowej na siatce oraz wykończenie części podziemnej IZOHAN WL części nadziemnej tynkiem mozaikowym zgodnie z rysunkiem elewacji, c) wymiana wyeksploatowanych podłóg i posadzek, wyrównanie poziomu posadzek (rozebranie warstwy wierzchniej posadzek, wykonanie wyrównawczej posadzki o grubości do 6 cm, wykonanie warstwy wierzchniej (wykładzina dywanowa typu tarkett, płytki gress – zgodnie z opisem dla poszczególnego pomieszczenia), d) dostosowanie wewnętrznego podziału ścian do nowej funkcji (rozbiórki, przebicia i zamurowania otworów drzwiowych ścian, montaż nadproży stalowych, rozbiórka ścianek działowych, wykonanie nowych ścian działowych grubości 18 i 12 cm - pod ścianami gr. 18 cm wykonać ławy żelbetowe, uzupełnienie tynków), e) montaż stalowego nadproża w miejscu rozbieranej ściany. Technologia wykonania podstęplowanie obustronne stropu na długości co najmniej o 2,0 m większej niż długość podciągu, wykucie w murze otworu pod montaż podciągu, wyrównanie i wzmocnienie zaprawą montażową oparcia elementu stalowego, montaż elementu stalowego, f) w miejscu nowych otworów drzwiowych montaż prefabrykowanych belek nadprożowych typu L-19 (ilość belek zależna od grubości ściany), g) wykonanie renowacji i docieplenia ścian zewnętrznych budynku (dodatkowe 15 cm styropianu EPS 70), h) remont poszycia dachu (docieplenie stropodachu - styropapa, ułożenie papy nawierzchniowej samoprzylepnej, wymiana orynnowania), i) usunięcie warstwy farby olejnej ze ścian oraz innych powłok (malarskich, ceramicznych, drewnianych),uzupełnienie ubytków, zagruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi pod powierzchnie malowane i malowanie, na pozostałych powierzchniach ułożenie okładziny ceramicznej (okładziny ceramiczne w m.in. pomieszczeniach sanitarnych, kuchni do wysokości 2,0 m, powyżej tej wysokości ściana malowana), j) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu i rozdzielni, k) wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych z montażem osprzętu i urządzeń. Budynek „C”: a) wykonanie robót rozbiórkowych i przystosowawczych budowlanych w zakresie wykonania wejścia do budynku od strony parkingu i wiatrołapu oraz wykonania pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych, b) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej bez montażu osprzętu za wyjątkiem pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych, wejścia od strony parkingu i komunikacji ogólnej, c) wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych bez montażu osprzętu i urządzeń. 2) Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót, stanowiących Załącznik Nr 10 do SIWZ. Cena ofertowa w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) jest ceną kosztorysową, zatem jest konieczność załączenia Kosztorysu Ofertowego.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który: 1. wykaże, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na przebudowie, budowie, remoncie budynku o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto (w jednym zamówieniu) – Wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ, 2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, tj. kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń, b) 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, tj. kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami wykonawczymi, c) 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, tj. kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami wykonawczymi, – Wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: - o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony Załącznik Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony Formularz Oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Kosztorysem Ofertowym. 2. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę, zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustaw Pzp). 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp), które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada: 1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4 do SIWZ. 5. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności: a) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, b) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku do godz. 09:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Brodnica 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonane jedynie zgodnie z treścią art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie: 1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 22a ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca musi wykazać spełnienie tych warunków. Zamawiający zaakceptuje i wyda na piśmie zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi), 3) terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4, za zgodą stron w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową, oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, b) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie, c) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, d) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów), h) wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych, utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego, i) przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od zamawiającego, 4) wysokości wynagrodzenia z uwagi na: a) ustawową zmianę stawki podatku VAT, b) wystąpienie wad (błędów) dokumentacji technicznej mających wpływ na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, c) rezygnacja przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych, zgodnie z wyceną zawartą w kosztorysie Wykonawcy, d) zmniejszenia zakresu robót – wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Pomniejszenie nastąpi z uwzględnieniem stawek poszczególnych pozycji przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, e) zwiększenia zakresu robót – niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności oraz podpisanego aneksu do niniejszej umowy, f) konieczność wykonania robót zamiennych, gdy na skutek okoliczności wcześniej nieznanych stronom dla prawidłowego wykonania zamówienia konieczne jest wykonanie robót przy zastosowaniu odmiennego rozwiązania. Wynagrodzenie zostanie wówczas ustalone w oparciu o roboty zamienne wycenione przy uwzględnieniu aktualnych średnich cen prac sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych dla danego województwa zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, a gdyby roboty te nie były ujęte, przy uwzględnieniu innych powszechnie dostępnych informacji. 3. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w poszczególnych punktach powyżej, nie przedłoży szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy. 4. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone na poniższych zasadach: a) zmiany w umowie mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, b) zmiany w umowie mogą być dokonywane jedynie na piśmie w formie aneksów pod rygorem nieważności, c) jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zgodne z przepisami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, tel. 56 466 50 43, fax 56 466 50 46, mail: umig@lasin.pl;  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin jest Pan Wojciech Marchlewski, mail: w.marchlewski@lasin.pl, tel. 56 466 50 43 wew. 51*;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IBG.271.11.2020.PN na „Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Pliki do pobrania:
Załącznik Nr 10:

metryczka


Odpowiada za treść: Anita Kulerska
Opublikował: Jarosław Barański (30 lipca 2020, 10:41:01)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (28 sierpnia 2020, 11:54:37)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 865