Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (149)  |  Przetargi unieważnione (26)

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w rejonach Nr 4, Nr 5 i Nr 16 w sezonie zimowym 2021-2022

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IBG.271.6.2021.TP
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 października 2021  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę na poszczególne części - Rejony zgodnie z załacznikiem.