Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Budowa pięciu kompleksów wiat przystankowych w miejscowościach: Nogat, Przesławice, Goczałki, Huta Strzelce, Plesewo

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-16pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 3 września 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania: 60.184,58 zł. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta: 1. BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2A, 44 – 145 Pilchowice, Cena brutto oferty: 76.372,00 zł. Oferenci wykluczeni: 0 Ofert odrzucone: 0  

zamówienie na:

Budowa pięciu kompleksów wiat przystankowych w miejscowościach: Nogat, Przesławice, Goczałki, Huta Strzelce, Plesewo

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-15pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 2 sierpnia 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – ważna oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania: 60.184,58 zł.  

zamówienie na:

Budowa pięciu kompleksów wiat przystankowych w miejscowościach: Nogat, Przesławice, Goczałki, Huta Strzelce, Plesewo

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-11pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 13 lipca 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa czterech kompleksów obiektów małej architektury w miejscach publicznych (place zabaw) w miejscowościach Święte, Nowe Jankowice, Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-9pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 8 lipca 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: ZP:341-9pn/1/2010 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Burmistrz Miasta i Gminy Łasin uprzejmie informuje, że przeprowadzone postępowanie nr ZP:341-9pn/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę czterech kompleksów obiektów małej architektury w miejscach publicznych (Plac zabaw) w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie”, zostało unieważnione. Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części byłej szkoły na lokale mieszkalne w miejscowości Przesławice – adaptacja pomieszczeń szkolnych na dwa lokale mieszkalne.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-8pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 30 czerwca 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: ZP:341-8pn/2010 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Burmistrz Miasta i Gminy Łasin uprzejmie informuje, że przeprowadzone postępowanie nr ZP:341-8pn/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części byłej szkoły na lokale mieszkalne w miejscowości Przesławice – adaptacja pomieszczeń szkolnych na dwa lokale mieszkalne”, zostało unieważnione. Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczałki

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 2 lutego 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin uprzejmie informuje, że przeprowadzone postępowanie nr ZP:341-13pn/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczałki”, zostało unieważnione. Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybrany w w/w postępowaniu Wykonawca - „PERFEKTA” Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne, Wielkie Lniska 2, 86 – 300 Grudziądz, nie wniósł wadium i nie przedłużył terminu związania ofertą, na wyznaczony przez Zamawiającego okres oraz odstąpił od podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Termin podpisania umowy przypadał po terminie związania ofertą. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)