string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr X/68/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 30 października 2003w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, a także zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowymobNa podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art.46 ust.5 i ust.5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn. zm.) na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała nr X/68/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 30 października 2003


w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, a także zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym

obNa podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art.46 ust.5 i ust.5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn. zm.) na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnić Panią BARBARĘ HEINRICH do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej, dotyczących:

1)zadań zleconych gminie ( art.11 ustawy o pomocy społecznej )
2)zadań własnych gminy ( art.10 ust.1 ustawy o pomocy społecznej )
3)zadań własnych o charakterze obowiązkowym ( art.10 ust.2 ustawy o pomocy społecznej)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (9 kwietnia 2008, 15:51:06)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 13:00:56)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4461