string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XI/72/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 11 grudnia 2003w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203 poz.1966 ) oraz art.18 ust.1 i ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 , zm. Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz.499, Dz. U z 2002r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595)

Uchwała nr XI/72/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203 poz.1966 ) oraz art.18 ust.1 i ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 , zm. Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz.499, Dz. U z 2002r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595)


Rada Miejska
u c h w a l a , co następuje :

§ 1.


Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Łasin obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 r. zgodnie z poniższą tabelą:

Przedmiot opodatkowania
Stawka od 1 m2

I Powierzchnia gruntów
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41/1 ha
3. grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22

II Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części
1. mieszkalnych - 0,52
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,60
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
oraz m.in. :

a) budynki gospodarcze - 5,30

b) garaże - 5,30
6. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( wg wartości określonej na podst. art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 184 ze zm.) - 2 % ich wartości

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr III/25/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie

z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (9 kwietnia 2008, 15:53:23)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 13:00:06)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4480