string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XI/73/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 11 grudnia 2003w sprawie podatku od posiadania psów Na podstawie art.14 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) oraz art.18 ust.1 i ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz.1966 ) w związku z art. 4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 , zm. Dz. U z 2001r. Nr 46 poz.499, Dz. U z 2002r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595)

Uchwała nr XI/73/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art.14 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) oraz art.18 ust.1 i ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz.1966 ) w związku z art. 4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 , zm. Dz. U z 2001r. Nr 46 poz.499, Dz. U z 2002r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595)


Rada Miejska
u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Określa się stawkę podatku od posiadania psów obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. na terenie miasta i gminy w wysokości : - 26,00 zł. od każdego psa

§ 2.

1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie do dnia 30 marca każdego roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa – u sołtysa lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

2. Ustala się, że inkasentami będą sołtysi lub pracownik kasy Urzędu, którzy za inkaso będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1 % pobranej kwoty.

§ 3.

1. Podatek pobiera się w wysokości obliczonej w stosunku miesięcznym począwszy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.
2. W razie zmiany posiadacza psa, dowód uiszczenia podatku zachowuje swą ważność w stosunku do nowego posiadacza do końca roku podatkowego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy, który zobowiązuje się jednocześnie do podjęcia działań mających na celu poinformowanie społeczeństwa o ustawowych zwolnieniach z podatku od posiadania psów wynikających z art.13 ust.2 cyt. ustawy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr III/26/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (9 kwietnia 2008, 15:54:32)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:59:46)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4586