string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XI/74/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 11 grudnia 2003w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, Nr 203, poz.1966)) oraz art. 57 § 7, w związku z art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz.926 ze zmianami Dz. U. z 1997 r., Nr 160, poz. 1083, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 , Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122 poz. 1315, Dz. U. z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452 ,Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr. 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 )i art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz.718 ze zmianami Dz.U. z 2001 r. Nr 46,poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595)

Uchwała nr XI/74/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, Nr 203, poz.1966)) oraz art. 57 § 7, w związku z art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz.926 ze zmianami Dz. U. z 1997 r., Nr 160, poz. 1083, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 , Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122 poz. 1315, Dz. U. z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452 ,Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr. 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 )i art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz.718 ze zmianami Dz.U. z 2001 r. Nr 46,poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595)


Rada Miejska
u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

Ustala się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy.

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 40 % stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 2.

Traci moc uchwała Nr III/27/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (9 kwietnia 2008, 15:55:24)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:59:23)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4471