string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XI/75/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 11 grudnia 2003w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004-2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz.1683 z 2003 r Nr 96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966)

Uchwała nr XI/75/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz.1683 z 2003 r Nr 96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1
Zwalnia
się z podatku od nieruchomości budynki i budowle położone na obszarze Miasta i Gminy Łasin związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których w wyniku inwestycji utworzono nowe miejsca pracy. 2. Przez inwestycje rozumie się działanie polegające na:
1) wybudowaniu nowych obiektów,
2) rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektów istniejących,
3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje zgodnie z poniższą tabelą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży właściwie udokumentowany wniosek.4. Wniosek podatnika o zwolnienie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały winien być złożony w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku, a na 2004r. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

5.Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli u podatnika nastąpił wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6
m-cy przed dokonaniem inwestycji i utworzeniem nowych miejsc, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta i gminy Łasin, zatrudnionych na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.


1. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot uprawniony do zwolnienia, o którym mowa w§ 1 i § 2 w ciągu trwania roku podatkowego, zwolnienie zostanie naliczone proporcjonalnie do ilości miesięcy w roku po dniu złożenia wniosku i będzie obowiązywać do końca roku podatkowego.

2. Zwolnienie zgodnie z tabelą zamieszczoną w ust. 3 przysługuje , jeżeli poziom zatrudnienia zostanie utrzymany w poszczególnych latach podatkowych.

§ 2


1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle związane z działalnością gospodarczą, z wyjątkiem działalności handlowej, podejmowaną przez osoby fizyczne posiadające status osób bezrobotnych, pod warunkiem, iż posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Łasin.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży udokumentowany wniosek i wynosi:

a)w I roku podatkowym - 100%
b)w II roku podatkowym - 75%
c)w III roku podatkowym - 50%

§ 3

Zatwierdza się tryb i zasady korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w §
1 ust. 1 i ust.3 oraz w § 2 określone w załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwolnienia, o których mowa w § 1 i § 2 są pomocą publiczną, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach
dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 141, poz. 1177 z 2003 r Nr 159 poz.1537) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 6

Zwolnienia w podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą Nr XXXII/210/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i uchwałą Nr VI/42/2003 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 marca 2003 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/210/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości pozostają w mocy.

§ 7

Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski


załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XI/75/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r.


Tryb i zasady korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

1. Podatnicy podatku od nieruchomości tworzący nowe miejsca pracy w wyniku inwestycji mogą uzyskać zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały, jeżeli zwiększą zatrudnienie co najmniej o wielkości określone w § 1 ust. 3 w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w okresie ostatnich 6 m-cy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie przysługuje w stosunku do budynków i budowli w których utworzono nowe miejsca pracy o ile wchodzą w skład zakładu i są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

3. W przypadku prowadzenia działalności przez podmiot uprawniony do zwolnienia w podatku od nieruchomości, która stanowi współwłasność zwolnienie przysługuje proporcjonalnie do udziału we współwłasności uprawnionego przedsiębiorcy.

4. Wniosek winien być złożony w terminie 2 miesięcy od dnia oddania inwestycji do użytku (potwierdzone protokołem odbioru) i zatrudnieniu deklarowanej wielkości zatrudnienia.

5. Podmiot uprawniony do zwolnienia w podatku od nieruchomości winien również dostarczyć:


1) potwierdzone przez ZUS deklaracje o ilości zatrudnionych osób za ostatnie 6 miesięcy;
2) informację wg ustalonego wzoru o otrzymanej pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców za okres 3 lat;
3) potwierdzone przez ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia nowych pracowników.


6. Zwolnienie przysługuje do końca roku podatkowego pod warunkiem utrzymania zatrudnienia.

7. Zwiększenie zatrudnienia w trakcie korzystania ze zwolnienia daje uprawnienia do zwiększenia zakresu zwolnienia w wymiarze, o którym mowa w § 1 ust 3 licząc od pierwszego miesiąca po zgłoszeniu uprawnień.

8.W przypadku złożenia wniosku przez podmiot uprawniony do zwolnienia, o którym mowa w§ 1 i § 2 w ciągu trwania roku podatkowego, zwolnienie zostanie naliczone proporcjonalnie do ilości miesięcy w roku po dniu złożenia wniosku i będzie obowiązywać do końca roku podatkowego.

9. Kwota zwolnienia liczona łącznie z innymi formami pomocy publicznej nie może przekroczyć w ciągu 3 lat 100 tys. EURO.

10. Podmiot uprawniony do zwolnienia jest zobowiązany do złożenia w terminie do 20 stycznia każdego roku oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze zwolnienia.

11. Podatnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o utracie warunków do zwolnienia do końca miesiąca, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia. Zwolnienie traci moc od pierwszego dnia następnego miesiąca.

12. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo za cały rok podatkowy, w którym utracił to prawo.

13.Podatnik, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia, a już wykorzystane zwolnienie staje się zaległością podatkową i w drodze decyzji podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami za zwłokę od dnia powstania zobowiązania podatkowego, w terminie 1 miesiąca licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji.

14.Organ podatkowy ma prawo kontroli spełnienia warunków zwolnienia do 5 lat od końca roku, w którym korzystano ze zwolnienia.

15. Osoba fizyczna, o której mowa w § 2 uprawniona do zwolnienia w podatku od nieruchomości winna dostarczyć:


  • wniosek w sprawie udzielenia zwolnienia w podatku od nieruchomości,
  • potwierdzone kserokopie wraz z oryginałem do wglądu zgłoszenie działalności gospodarczej w Mieście i Gminie Łasin,
  • uprawnienie do korzystania z budynku lub budowli
  • potwierdzone kserokopie wraz z oryginałem do wglądu zaświadczenia z urzędu statystycznego w Toruniu o wpisie do krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarczych (REGON),
  • potwierdzone kserokopie wraz z oryginałem do wglądu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Grudziądzu o nadaniu nr NIP,
  • potwierdzone przez ZUS zgłoszenie płatnika składek (druk ZSA) i zgłoszenie danych osobowych ubezpieczonego (druk ZUA), informację wg ustalonego wzoru o otrzymanej pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców za okres 3 lat.
16. Przepisy pkt. 10,11,12 i 13 stosuje się odpowiednio.

załącznik Nr 2 do uchwały NrXI/75/2003


Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r.
Wniosek w sprawie
udzielenia zwolnienia w podatku od nieruchomości

na okres od..…………….do..…………..


metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:06:21)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:59:01)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6075