string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XI/76/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 11 grudnia 2003w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 9. poz.84, zm. Dz.U. z 2002r , Nr 200, poz.1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874 , Nr 110, poz 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966) oraz art. 18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, Nr 203, poz. 1966), w związku z art.4 ust. l i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz.718 ze zmianami Dz.U. z 2001 r. Nr 46,poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595)

Uchwała nr XI/76/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 9. poz.84, zm. Dz.U. z 2002r , Nr 200, poz.1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874 , Nr 110, poz 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966) oraz art. 18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, Nr 203, poz. 1966), w związku z art.4 ust. l i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz.718 ze zmianami Dz.U. z 2001 r. Nr 46,poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595)


Rada Miejska

uchwa1a, co następuje :

§1

Ustala się następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych

od. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł.

powyżej 5.5 ton do 9 ton włącznie - 700.00 zł.

powyżej 9 ton , ale mniej niż 12 ton - 800,00 zł.

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

przy dwóch osiach - 1.252,00 zł.

przy trzech osiach - 1.577,00 zł

cztery i więcej osi - 2.452,80 zł

Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton - 1.400.00 zł.

Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów :

do 36 ton włącznie :

- przy dwóch osiach - 1.937,76 zł.

- przy trzech osiach - 1.770,00 zł.

b) powyżej 36 ton :

- przy dwóch osiach - 2.200,00 zł.

- przy trzech osiach - 2.548,65 zł.

Od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 800,00 zł.

Od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów :

do 36 ton włącznie :

- przy jednej osi - 800.00 zł.

- przy dwóch osiach - 1.350,00 zł.

- przy trzech osiach - 1.400,00 zł.

powyżej 36 ton :

- przy dwóch osiach - 1.700.00 zł.

- przy trzech osiach - 1.770,00 zł.

7) Od autobusu - w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

- mniejszej niż 30 miejsc - 700.00 zł.

- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770,00 zł.

§2

Stawki podatku od środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt. l , 3 i 7 wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych obniża się o 50,00 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4

Traci moc uchwała Nr XXXII/213/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:11:18)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:58:36)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4362