string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XI/77/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 11 grudnia 2003w sprawie możliwości obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2004 roku. Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 , poz. 431, z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91 poz. 409, z 1997r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81 poz. 875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568)) oraz art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 , zm. Dz. U z 2001r. Nr 46 poz.499, Dz. U z 2002r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595)

Uchwała nr XI/77/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie możliwości obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2004 roku. Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( j. t. Dz. U. z 1993

r. Nr 94 , poz. 431, z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91 poz. 409, z 1997r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81 poz. 875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568)) oraz art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 , zm. Dz. U z 2001r. Nr 46 poz.499, Dz. U z 2002r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595)


Rada Miejska Łasin
u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

Rozpatrzyć negatywnie możliwość obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2004 rok i stwierdzić, że podstawę naliczania podatku rolnego na 2004r. stanowi średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r., ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. (Monitor Polski z 2003r., Nr 49, poz. 771) ustalona na kwotę 34,57 zł za 1q. Wobec powyższego stawka podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2004 roku wynosić będzie:
dla gospodarstw rolnych - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 86, 425 zł
dla pozostałych gruntów – od 1 ha fizycznego gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta – 172,85 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:12:39)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:58:07)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4861