string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/80/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 22 stycznia 2004w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.Na podstawie art.6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 71, poz.734, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz.1826 i z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ) w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568)

Uchwała nr XIII/80/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 22 stycznia 2004


w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art.6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 71, poz.734, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz.1826 i z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ) w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniżyć o 15 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r., a ustalone w § 1 obniżone wskaźniki procentowych wydatków stosuje się do wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych złożonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:14:16)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:52:46)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4022