string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIII/81/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 22 stycznia 2004w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Łasin.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz.1568 ) i art.24 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz.747 , zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984 )

Uchwała nr XIII/81/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 22 stycznia 2004


w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Łasin.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz.1568 ) i art.24 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz.747 , zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984 )


Rada Miejska
u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Łasin w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w miejscowej prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIV/150/2000 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Łasin.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Jankowski


Załącznik do uchwały Nr XIII/81/2004
Rady Miejskiej Łasin z dnia
22 stycznia 2004 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Łasin.

1. Taryfa za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie:

MIASTO I GMINA

1/ wszyscy odbiorcy wody - 1,85 zł./mł netto 1,98 zł./mł brutto

2/ ryczałt dla odbiorców nie posiadających opomiarowania dostaw wody (w złotych/osobę/miesiąc)*:

- Grupa I 1,69 zł. netto 1,81 zł. brutto
- Grupa II 2,82 zł. netto 3,02 zł. brutto
- Grupa III 3,95 zł. netto 4,23 zł. brutto
- Grupa IV 4,51 zł. netto 4,83 zł. brutto
- Grupa V 7,90 zł. netto 8,45 zł. brutto

*Normy zużycia wody określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. Nr 8,poz.70 z 2002 r.)

3/ opłata abonamentowa ( licznik rozliczeniowy )

- 1,00 zł/licznik/m-c netto 1,07 zł/licznik/m-c brutto

2. Taryfa za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie:

MIASTO

1/ gospodarstwa indywidualne,

zakłady i jednostki budżetowe 1,75 zł./mł netto 1,87 zł./mł brutto

oraz jednostki ochrony zdrowia

i opieki społecznej

2/ handel i rzemiosło 3,01 zł./mł netto 3,22 zł./mł brutto

3/ zakłady przemysłowe 3,71 zł./mł netto 3,97 zł./mł brutto

4/ utylizacja płynnych odpadów

komunalnych na terenie Grupowej

Oczyszczalni Ścieków 2,55 zł./mł netto 2,73 zł./mł brutto

5/ utylizacja przemysłowych

nieczystości płynnych na terenie

Grupowej Oczyszczalni Ścieków 4,00 zł./mł netto 4,28 zł./mł brutto

Taryfa jest obowiązująca w ciągu 1 roku od dnia wejścia jej w życie.

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:16:03)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:52:23)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4721