string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XIV/84/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 22 stycznia 2004w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005 oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu na obszarze Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz.1371 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 89, poz.804, Nr 199, poz.1671 z 2003 r. Nr 137, poz.1302, Nr 149, poz.1452 ), art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) i art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 125,poz.1371, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112 z 2003 r. Nr 149, poz.1452 )

Uchwała nr XIV/84/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 22 stycznia 2004


w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005 oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu na obszarze Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz.1371 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 89, poz.804, Nr 199, poz.1671 z 2003 r. Nr 137, poz.1302, Nr 149, poz.1452 ), art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) i art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 125,poz.1371, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112 z 2003 r. Nr 149, poz.1452 )


Rada Miejska

uchwala, co następuje:

1. Ustala się, że liczba przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2005 wynosi 10.

2. W ramach ilości określonej w § 1 zostanie przeznaczonych do wydania 5 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz 5 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką bagażową.

3. Ustala się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze miasta i gminy Łasin stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jankowski


Załącznik do uchwały Nr XIV/84/2004
Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 marca 2004 r.

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Miasta i Gminy Łasin.

Rozdział I

PRZEPISY OGóLNE

1. Pasażer ma prawo wyboru taksówki .

2. Z prawej strony przedniej szyby taksówki powinna znajdować się widoczna z zewnątrz pojazdu informacja czy taksówka jest wolna.

3. Na przednich prawych i lewych drzwiach taksówki powinien znajdować się numer boczny, zgodny z numerem podanym w zezwoleniu na wykonywanie przewozów.
Numer powinien składać się z cyfr o wymiarach: 5,5 cm wysokości, 3,5 cm szerokości.
Cyfry powinny mieć barwę kontrastową w stosunku do barwy nadwozia.

4. Kierowca jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda.

5. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie zapisu.
Po zakończeniu przewozu taksówkarz jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „kasa”.
6. Na żądanie pasażera kierowca jest zobowiązany wydać rachunek za przejazd.

7. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz sprawdzić czy pasażer nie zostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.
W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych.
Rozdział II

PRZEWÓZ OSÓB

8. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych należności.
Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer, kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce bez względu na okoliczności w jakich korzystali oni z przejazdu.
9. Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba pod której opieką się znajduje upoważni kierowcę do przewiezienia dziecka samego, w takim razie należność za usługę uiszcza rodzic lub opiekun z góry.

10. Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy.

Rozdział III

PRZEWóZ BAGAŻU W TAKSóWCE OSOBOWEJ

11. Pasażer ma prawo zabrania do pojazdu, bez uiszczania dodatkowych należności, bagaż podręczny oraz za zgodą kierowcy psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar, wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.
Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczają pola widzenia kierowcy i nie utrudniają prowadzenia pojazdu.

12. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki.
Bagażnik taksówki powinien być w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego ( poza sprzętem służącym do napraw samochodu ).
Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków, o których mowa w § 11 ust.2.
Rozdział IV

PRZEWóZ BAGAŻU W TAKSóWCE BAGAŻOWEJ

13. Taksówką bagażową należy przewozić rzeczy w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego
Taksówką bagażową można również przewozić zwierzęta w klatkach, skrzyniach itp. jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy chyba, że jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi.
14. Pasażer przewożący bagaż taksówką bagażową może zająć miejsce obok kierowcy.

15. Kierowca taksówki bagażowej na żądanie pasażera powinien udzielić pomocy przy załadowaniu, wyładowaniu przewożonego bagażu za umówionym wynagrodzeniem.

Rozdział V

PRZEPISY KOŃCOWE

16. Kierowca taksówki jest obowiązany na żądanie pasażera udostępnić mu do wglądu egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.


W każdej taksówce powinna być zamieszczona widoczna ( tzn. aby możliwe było jej odczytanie z tylnego siedzenia taksówki ) informacja dotycząca w szczególności:
stawki należności za 1 km przejazdu
organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych ( organem takim jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin oraz organizacja zrzeszająca kierowców taksówek, jeżeli kierowca należy do takiej organizacji )
posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych, o których mowa w ust.1
Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe wywieszkę z prośbą o niepalenie tytoniu.
17. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie albo jeżeli następuje przekroczenie strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.

18. W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób lub bagażu taksówką, wymagane oznaczenie taksówki powinno być zlikwidowane.
Podczas używania taksówki do innych celów niż zarobkowy przewóz osób lub bagażu wymagane oznaczenie taksówki powinno być zasłonięte.
UZASADNIENIE

Na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz.1371 z późn. zm. ) właściwe rady gmin określają na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.

Na dzień dzisiejszy na terenie Miasta i Gminy Łasin nie są prowadzone usługi taksówką, a jest zainteresowanie takimi usługami.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin nie ma organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy.

Rzecznik Powiatowy Ochrony Konsumentów w Grudziądzu w przedmiotowej sprawie wydał opinię pozytywną.

Zgodnie z art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – prawo przewozowe ( Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn. zm. ), a w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami przepisy porządkowe określa właściwa rada gminy, a nie jak dotychczasowo Minister Transportu i Gospodarki Morskiej. Przyjęcie niniejszego projektu uchwały przez Radę Miejską Łasin będzie zasadne. Nie spowoduje to jednocześnie żadnych dodatkowych obciążeń dla gminy.

Wprowadzenie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami leży w interesie mieszkańców miasta i gminy Łasin, pasażerów taksówek, ponieważ pozwoli to uniknąć ewentualnych sporów i nieporozumień, które mogą wyniknąć przy przewozie, gdyby nie były określone jego zasady.

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:18:09)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:51:54)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4400