string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XVI/92/04Rady Miejskiej Łasinz dnia 15 czerwca 2004w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XVI/92/04
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 15 czerwca 2004


w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 9, poz. 102 wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zwany dalej „MGOPS” prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255, zmiany z 2004 r. Dz. U. Nr 35, poz. 305, dz. U. Nr 64 , poz. 593), zwanych dalej ustawą oraz na podstawie przepisów niniejszego Statutu.
2. w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu
Działalność MGOPS obejmuje również udzielanie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3. w § 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

4. § 8. otrzymuje brzmienie

MGOPS realizuje zadania własne gminy poprzez:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
3) kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia
4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5. § 9. otrzymuje brzmienie

Do zadań MGOPS należy realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a w szczególności:
1) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
7) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
8) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
9) praca socjalna;
10) pomoc w integracji w środowisku;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, mieszkaniach chronionych, a także tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;

6. § 10. otrzymuje brzmienie

MGOPS realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych zadania zlecone gminie w szczególności w zakresie:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych:
- zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczeń opiekuńczych (zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych),
8) wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

7. w § 12 skreśla się ustępy 5 i 6

8. § 13 otrzymuje brzmienie:

1. Oprócz kierownika pracownikami MGOPS są specjaliści pracy socjalnej, pracownicy socjalni, opiekunki świadczące usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, pracownicy realizujący świadczenia rodzinne oraz pracownicy administracyjni.
2. Realizacją świadczeń z zakresu pomocy społecznej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się komórka do spraw pomocy społecznej.
3. Komórka do spraw świadczeń rodzinnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

9.w § 15 punkt 1 otrzymuje brzmienie”
1) podpisywanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

10.§ 20 otrzymuje brzmienie:

Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością MGOPS w zakresie realizacji zadań zleconych oraz w innych przypadkach przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:23:42)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:49:28)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5033