string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XVI /91/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 15 czerwca 2004w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin. Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2000 r Nr 61 poz. 708 z zmianami Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 393; z 2002 r. Nr 61, poz. 708, Nr 210 poz. 1785; z 2004 r. Nr 47,poz.447)

Uchwała nr XVI /91/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 15 czerwca 2004


w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2000 r Nr 61 poz. 708 z zmianami Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 393; z 2002 r. Nr 61, poz. 708, Nr 210 poz. 1785; z 2004 r. Nr 47,poz.447)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin wymienionych w załączniku do uchwały w wysokości 630,00 zł

§ 2

Wyraża się zgodę aby proponowana przez pracodawcę wartość jednego punktu służąca do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników określonych w § 1 wynosiła dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wartość ustaloną w załączniku do uchwały.

§ 3

Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XXV/157/2000 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie
2) uchwała Nr XXIX/183/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych i obsługi Gimnazjum Nr 1 w Łasinie.
3) uchwała Nr XXIX/184/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych i obsługi Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach,


4) uchwała Nr XXIX/185/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych i obsługi Szkoły Podstawowej w Zawdzie.
5) uchwała Nr XXIX/186/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych i obsługi Szkoły Podstawowej w Wydrznie
6) uchwała Nr XXIX/187/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych i obsługi Szkoły Podstawowej w Szonowie.
7) uchwała Nr XXIX/186/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych i obsługi Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Łasinie
8) uchwała Nr XXIX/189/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych i obsługi Przedszkola Miejskiego w Łasinie.
9) uchwała Nr XXIX/190/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie
10) uchwała Nr XXIX/191/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.
11) uchwała Nr XXIX/193/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski


Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
Łasin Nr XVI/91%

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:25:19)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:50:57)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4347