string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XVI/88/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 15 czerwca 2004w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiana Dz. U z 2004 Nr 64, poz. 593) art. 15 ust1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym((j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055))

Uchwała nr XVI/88/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 15 czerwca 2004


w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiana Dz. U z 2004 Nr 64, poz. 593) art. 15 ust1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym((j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055))


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się program współpracy Miasta i Gminy Łasin na 2004 rok z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr JankowskiZałącznik
do Uchwały Nr XVI/88/04
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 15 czerwca 2004 r.

Program współpracy Miasta i Gminy Łasin na 2004 rok z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.


Ustala się priorytetowe zadania własne Miasta i Gminy Łasin, które mogą być zlecane w 2004 roku organizacjom pozarządowymi, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
1.w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1)organizacja konkursów, przeglądów, spotkań, wystaw artystycznych, wystaw muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla kultury i sztuki, promocji regionu, w tym fundowanie nagród,
2)przedsięwzięcia artystyczne o charakterze lokalnym i ponadlokalnym mające istotne znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej oraz jej promocji,
3)edukacja teatralna,
4)prowadzenie przedsięwzięć promujących miasto i gminę,
5)ochrona zabytków, renowacja, konserwacja zabytków i innych obiektów oraz innych dóbr kultury materialnej,

2.w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
1)organizacja konkursów, turniejów, przeglądów i olimpiad związanych z promocja gminy,
2)wyposażanie samorządowych jednostek oświatowych w środki dydaktyczne, w tym książki

3.w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1)organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej,
2)organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym,
3)organizacja innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego,
a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów
i zawodów amatorskich,
4)organizowanie zajęć , zawodów i imprez sportowych,
5)organizowanie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
6)utrzymanie i wyposażanie obiektów sportowych,
7)promocja sportu dzieci i młodzieży

4.w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
1)organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
2)promocja aktywnej turystyki,
5.w zakresie pomocy społecznej:
1)organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży rodzin ubogich i niedostosowanych społecznie,
2)integracja osób niepełnosprawnych,
3)prowadzenie świetlic wychowawczych i klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

6.w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1)programy ekologiczne w szkolnictwie,
2)proekologiczna edukacja dorosłych,
3)podniesienie świadomości mieszkańców na temat gospodarowania odpadami,

7.w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
1)organizacja i realizacja programów informacyjnych, edukacyjnych
i profilaktycznych dla wszystkich grup społecznych w Mieście i Gminie
w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego,

8.w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

1)promowanie zdrowego stylu życia,
2)propagowanie honorowego krwiodawstwa,

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:26:29)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:50:22)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4539