string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XVI/90/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 15 czerwca 2004w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także ustalenia organów do tego uprawnionych.Na podstawie art. 15 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) , art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr15 , poz. 148; Nr 45. poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96 , poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 33, poz.890, Nr 123, poz.1291)

Uchwała nr XVI/90/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 15 czerwca 2004


w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także ustalenia organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 15 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) , art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr15 , poz. 148; Nr 45. poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96 , poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 33, poz.890, Nr 123, poz.1291)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),zwanych dalej wierzytelnościami, a które przypadają gminie i gminnym jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. 1. Wierzytelności, o których mowa w § 1 mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przyczyn:
1)dłużnik, będący osobą fizyczną - zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiając ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;
2)dłużnik, będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować wierzytelności, a odpowiedzialność za długi nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3)komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji;
4)sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze(Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm);
5)ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;
6)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub ze względu na brak przedmiotu do którego mogłaby być skierowana egzekucja.
7)nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania lub siedziby
8)Wierzytelność nie przekracza wysokości kosztów sądowych i komorniczych, które byłyby poniesione w celu jej dochodzenia i egzekwowania.
2.Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych
3.Wierzytelność może być umorzona na wniosek dłużnika lub z urzędu.
4.Umorzenie zobowiązania co do należności głównej, powoduje również umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części w jakiej została umorzona należność główna.
5.Umorzenie wierzytelności może dotyczyć samych należności ubocznych.
§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi i gospodarczymi, na wniosek dłużnika może być odroczony termin zapłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożona płatność całości lub części wierzytelności na raty, z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika oraz interesu gminy.
2.Nie podlega rozpatrzeniu wniosek o udzielenie ulg , o których mowa w ust.1 w sprawach , w których rozpoczęta została egzekucja komornicza.
3.Dokument o rozłożeniu wierzytelności na raty lub odroczeniu terminu płatności zawiera również postanowienie w sprawie odsetek.
4.Brak zapłaty odroczonej należności bądź którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność w ustalonym terminie płatności, powoduje natychmiastową wymagalność należności lub jej pozostałej części wraz z odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3
§ 4. 1. Uprawnionymi do umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty są:
1)kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych , jeżeli kwota wierzytelności łącznie nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2)burmistrz - w odniesieniu do wierzytelności przypadających gminie oraz w stosunku do wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych – jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 1.
2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi.
§ 5. 1. Umorzenie wierzytelności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:
1)w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno - prawnym na podstawie decyzji właściwego podmiotu o którym mowa w § 4;
2)w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 6. 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych składają Burmistrzowi sprawozdanie półroczne dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu ich spłaty lub rozłożeniu płatności na raty - według stanu na dzień 30 czerwca w terminie do końca lipca oraz według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie do końca lutego następnego roku.
2. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie zbiorcze, uwzględniające podjęte również przez niego czynności w tych sprawach - w terminach:
a)według stanu na dzień 30 czerwca w terminie do końca sierpnia danego roku budżetowego,
b)według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do końca kwietnia roku następnego.
3. Sprawozdania powinny odrębnie ujmować umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty. Ponadto sprawozdania powinny zawierać:
1) określenie dłużnika (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej);
2) informacje o liczbie dłużników;
3) określenie kwoty wierzytelności z podziałem na należność główną i odsetki;
4) kwotę umorzenia lub odpowiednio odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty z podziałem na należność główną i odsetki;
5) liczbę rat i terminy ich płatności lub terminy odroczeń;
6) informację na temat wywiązywania się dłużników z przyjętych ustaleń.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Łasin.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:27:30)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:49:57)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4534