string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XVIII/97/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 31 sierpnia 2004w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121 , poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

Uchwała nr XVIII/97/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 31 sierpnia 2004


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121 , poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)


Rada Miejska
uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie oraz podmioty posiadające zezwolenie o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1)jednorazowy wywóz odpadów komunalnych
z pojemnika SM-110 w strefie pierwszej
(Łasin, Nowe Mosty, Szczepanki) 3,46 zł.

2)jednorazowy wywóz odpadów komunalnych
z pojemnika GMT-120 w strefie pierwszej
(Łasin, Nowe Mosty, Szczepanki) 3,85 zł.

3)jednorazowy wywóz odpadów komunalnych
z pojemnika SM-110 w strefie drugiej
(pozostałe miejscowości gminy Łasin) 4,51 zł.

4)jednorazowy wywóz odpadów komunalnych
z pojemnika GTM-120 w strefie drugiej
(pozostałe miejscowości gminy Łasin) 5,17 zł.

5)jednorazowy wywóz odpadów komunalnych
z kontenera KP-7 w strefie pierwszej
(Łasin, Nowe Mosty, Szczepanki) 120,00 zł.


6)jednorazowy wywóz odpadów komunalnych
z kontenera KP-7 w strefie drugiej
(Jakubkowo, Szonowo, Stare i Nowe Błonowo) 135,00 zł.

7)jednorazowy wywóz odpadów komunalnych
z kontenera KP-7 w strefie trzeciej
(Zawda, Przesławice, Nogat, Goczałki,
Zawdzka Wola, Szynwałd, Święte) 155,00 zł.

8)Składowanie i utylizacja 1 m3 odpadów
komunalnych drobnych na gminnym
wysypisku w miejscowości Szczepanki 6,98 zł.

9)eksploatacja 1 pojemnika SM-110
w miesiącu 2,00 zł.

10)eksploatacja 1 pojemnika GMT-120
w miesiącu 2,97 zł.

11)eksploatacja 1 kontenera KP-7
w miesiącu 40,00 zł.

Stawki nie zawierają podatku VAT

§ 2

Ustala się, że w przypadku, gdy z mocy art.6 ust.3 cyt. w § 1 ustawy obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmie gmina, za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pobierane będą opłaty według stawek górnych określonych w § 1

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXIV/221/02 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2002 r. Nr 78, poz. 1585

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:29:06)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:49:01)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4759