string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XX/102/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 4 listopada 2004w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego Miasta i Gminy Łasin na lata 2004 – 2013Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 , poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135),art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca .1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203)

Uchwała nr XX/102/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 4 listopada 2004


w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego Miasta i Gminy Łasin na lata 2004 – 2013

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 , poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135),art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca .1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy Miasta i Gminy Łasin na lata 2004-2013 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Źródłami finansowania wieloletniego planu inwestycyjnego będą środki własne gminy, dotacje, środki pozyskane z funduszy strukturalnych i z innych źródeł oraz pożyczki i kredyty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:30:13)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:48:02)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3783