string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXVII/164/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 listopada 2016w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na rok 2017 Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/164/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na rok 2017

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok stanowiący załącznik nr 1do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się preliminarz wydatków na 2017 rok stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (1 grudnia 2016, 12:30:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668