string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXVII/166/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 listopada 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/166/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
                                       
1)od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a)  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 553,00 zł,
b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    - 775,00 zł,
c)  powyżej 9 ton, ale mniej niż 12 ton   - 886,00 zł;

2)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a)o liczbie osi 2:
     - od 12 ton do 16 ton włącznie - 1.372,00 zł,
     - powyżej 16 ton do 18 ton włącznie - 1.372,00 zł,
     - powyżej 18 ton i więcej- 1.387,00 zł,

b)o liczbie osi 3 - 1.747,00 zł,
c)o liczbie osi 4 i więcej - 2.688,00 zł;

3)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.087,00 zł;                                                          
                                                                                                                                 4)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:

a)do 36 ton włącznie:
     - o liczbie osi 2- 2.124,00 zł,
     - o liczbie osi 3 i więcej- 2.119,00 zł,
b)powyżej 36 ton:
     - o liczbie osi 2 - 2.412,00 zł,
     - o liczbie osi 3 i więcej - 2.793,00 zł;

5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 886,00 zł;                  

6)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od masy całkowitejzespołu pojazdów:

a)do 36 ton włącznie:
     - o liczbie osi 1 - 869,00 zł,
     - o liczbie osi 2 - 1.496,00 zł,
     - o liczbie osi 3 i więcej - 1.551,00 zł,
b)powyżej 36 ton:
     - o liczbie osi 1 - 1.089,00 zł,
     - o liczbie osi 2 - 1.884,00 zł,
     - o liczbie osi 3 i więcej - 1.961,00 zł;

7)od autobusu  w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)mniejszej niż 22 miejsca - 760,00 zł,
b)równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.923,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2015 r. poz. 4199).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (1 grudnia 2016, 12:50:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616