string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXVII/167/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 listopada 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVII/167/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) uchwala się co następuje:


    § 1. W Uchwale Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok (zmiany: Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 lutego 2016r., Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r., Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 marca 2016r., Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 marca 2016r., Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2016r., Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2016r., Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2016r., Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016r., Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2016r. , Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2016r., Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 czerwca 2016r., Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2016r.,  Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lipca 2016r., Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r., Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 sierpnia 2016r., Zarządzenie Nr 257/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2016r., Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2016r., Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 września  2016r.,  Zarządzenie Nr 264/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2016r., Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016r., Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2016r., Zarządzenie Nr 273/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 października 2016r., Zarządzenie Nr 278/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 października 2016r., Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016r., Zarządzenie Nr 281/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2016r., Zarządzenie Nr 289/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 listopada 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.014.147,01 zł, z tego:
1)dochody bieżące w wysokości             32.156.151,95 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości          1.857.995,06 zł
zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.”;

2)§ 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 37.808.147,01 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości          31.269.131,14 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości         6.539.015,87 zł
zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.”;

3)w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4)w załączniku nr 2 „Wydatki  budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5)załącznik  nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały;
6)w załączniku nr  5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7)§ 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
   1) jednostkom sektora finansów publicznych   w wysokości     1.767.837,00 zł;
   2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  w wysokości   1.037.000,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
    
8)załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

9)§ 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 105.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  105.626,00 zł
 
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;
10)załącznik nr 10 „Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 6 do niniejszej uchwały;

11)§ 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala  się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody 8.761.486,00 zł;
2) wydatki   8.741.119,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  12 do uchwały.”

12)załącznik nr 12 „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

13)załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (1 grudnia 2016, 12:59:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595