string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXVII/168/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 listopada 2016w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie oraz zmiany w statucieNa podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, 9, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art. 9 ust. 1, art 11 i art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 35, poz.528) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/168/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie oraz zmiany w statucie

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, 9, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art. 9 ust. 1, art 11 i art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 35, poz.528) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się nazwę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie.

§ 2. W uchwale Nr V/30/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2007 r. § 4 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„§ 4.1. Do zadań Ośrodka należy upowszechnianie kultury, rekreacji i turystyki na terenie Miasta i Gminy Łasin.
2. Szczegółowe zadania określa statut.”

§ 3. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie i nadania jej statutu dokonuje się następujących zmian:
Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie

1)w § 1 skreśla się wyraz „i sportu” oraz uchyla się pkt 2;
2)§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ośrodek może używać nazwy skróconej „MGOK w Łasinie”;
3)w § 8 uchyla się ustęp 2;
4)§ 8 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji”;
5)w § 8 w ustępie 4 skreśla się wyraz „sportowej”;
6)§ 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6) przygotowywanie różnorodnych ofert kulturalnych”;
7)§ 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
 „7) promowanie osiągnięć kulturalnych w środowisku lokalnym oraz ponadlokalnym”;
8)w § 9 w pkt 11 skreśla się wyraz „sportowo-”;
9)w § 9 uchyla się pkt 13, 14 i 15;
10)w § 17 skreśla się wyraz „sportowej”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (1 grudnia 2016, 13:04:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602