string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXVIII/169/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 16 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/169/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 16 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (21 grudnia 2016, 09:43:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559