string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXIX/173/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIX/173/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości  32.684.814,00 zł,  z tego:
1)dochody bieżące w wysokości            31.233.496,00 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości       1.451.318,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.
§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości  35.544.064,00 zł,  z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości             29.824.700,00 zł;  
2)wydatki majątkowe w wysokości        5.719.364,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2.  Określa się:
1)Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
2)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości  2.163.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr  13 do uchwały.                                                                                                                       
§ 3.  Ustala się deficyt budżetu w wysokości  2.859.250,00 zł, który  zostanie  sfinansowany przychodami  z  tytułu:
1)zaciągniętej pożyczki   w wysokości  700.000,00 zł;
2)nadwyżki  z lat ubiegłych  w wysokości   2.159.250,00 zł.
§ 4. Ustala się:
1)przychody budżetu w wysokości       3.691.530,00 zł;
2)rozchody budżetu w wysokości             832.280,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  4 do uchwały.
§  5.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości  170.000,00 zł  z tego:            
1)rezerwa ogólna w wysokości   80.000,00  zł;
2)rezerwa celowa w wysokości  90.000,00 zł  przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik  nr 5 do uchwały.
§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik  nr 6 do uchwały.
§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik  nr 7 do uchwały.
§ 9.Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
1) jednostkom sektora finansów publicznych  w wysokości  1.690.450,00 zł;
2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  w wysokości  200.000,00 zł,
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.    
 § 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł  oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  100.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 13.  Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 877.000,00 zł  oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.029.987,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 14. Ustala  się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody        8.484.892,00 zł;
2) wydatki          8.484.892,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr  12 do uchwały.

§ 15.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości  1.000.000,00 zł.
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na:
a)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   1.000.000,00 zł;
b)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości   700.000,00 zł;
2)dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na  przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy;
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 17. W roku 2017 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 18.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Pliki do pobrania

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (29 grudnia 2016, 11:00:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990