string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXIX/174/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2016w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2017-2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIX/174/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łasin na lata 2017 -2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć określonych w  załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2017) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2016 – 2021 z późniejszymi zmianami.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (29 grudnia 2016, 11:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550