string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXIX/175/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2016w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIX/175/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. Określa się terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat  nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu gminy oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu:

1)Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych samorządowego zakładu       budżetowego są przekazywane do budżetu gminy co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego;
2)Zaliczkowe wpłaty do budżetu planowanej nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze trzy kwartały  dokonuje się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał;
3)W terminie 15  dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) samorządowego zakładu budżetowego  – zakład:
a)wpłaca do budżetu  nadwyżkę środków obrotowych, w sytuacji gdy plan finansowy       samorządowego zakładu budżetowego nie przewiduje wpłaty do budżetu,
b)wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku , jeśli plan finansowy zakładu przewidywał wpłaty zaliczkowe,
c)składa do Burmistrza wniosek o zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych, w którym określa propozycję sposobu jej przeznaczenia;
4) W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne,    nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub      zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot;
5) Rada Miejska Łasin może podjąć uchwałę w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z wpłaty nadwyżki środków obrotowych i określa sposób jej przeznaczenia;
6) Samorządowy zakład budżetowy w terminie do 31 grudnia każdego roku przedkłada informację o kwocie  i sposobie wykorzystania nadwyżki środków obrotowych;
7) Nie złożenie rozliczenia, o którym mowa w pkt 6 oraz niezgodne z uchwałą Rady Miejskiej Łasin wykorzystanie środków nadwyżki powoduje zwrot kwoty zwolnionej do budżetu gminy w  terminie 30 dni od wymaganej daty rozliczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (29 grudnia 2016, 11:08:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1444