string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXIX/177/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2016w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę ŁasinNa podstawie art. 6 ust 1 pkt 2 i ust. 4, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a, pkt 2, ust. 5a i ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/177/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 2 i ust. 4, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a, pkt 2, ust. 5a i ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przedszkole prowadzone przez Miasto i Gminę Łasin zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie szkoły podstawowej.

§ 3. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do 5 lat w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 i 2 ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.                                                                                                                                                      
§ 4. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3, za dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014 r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko -Pomorskiego z 2014 r. poz. 1835).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2017 r.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (29 grudnia 2016, 11:18:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533