string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXIX/178/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIX/178/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok (zmiany: Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 lutego 2016r., Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r., Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 marca 2016r., Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 marca 2016r., Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2016r., Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2016r., Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2016r., Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016r., Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2016r. , Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2016r., Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 czerwca 2016r., Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lipca 2016r., Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r., Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 sierpnia 2016r., Zarządzenie Nr 257/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2016r., Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2016r., Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 września 2016r., Zarządzenie Nr 264/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2016r., Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016r., Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2016r., Zarządzenie Nr 273/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 października 2016r., Zarządzenie Nr 278/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 października 2016r., Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016r., Zarządzenie Nr 281/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2016r., Zarządzenie Nr 289/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 listopada 2016r., Zarządzenie Nr 293/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2016r., Uchwała Nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r., Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 grudnia 2016r., Zarządzenie Nr 302/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 grudnia 2016r., Zarządzenie Nr 304/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 grudnia 2016r.,  Zarządzenie Nr 310/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 grudnia 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.583.920,01 zł, z tego:
1)dochody bieżące w wysokości             32.725.924,95 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości          1.857.995,06 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.”;
2)§ 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 38.377.920,01 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości            31.731.904,14 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości        6.646.015,87 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.”;
3)w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4)w załączniku nr 2 „Wydatki  budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5)załącznik  nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (29 grudnia 2016, 11:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 551