Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIEJSKIEJ ŁASIN  >  2017

Uchwała nr XXXIV/206/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 29 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok  (zmiany: Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 323/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 332/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lutego 2017r., Zarządzenie Nr 335/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2017r., Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017r., Zarządzenie Nr 350/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2017r., Uchwała Nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 353/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 360/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 365/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 maja 2017r., Zarządzenie Nr 367/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 maja 2017r., Zarządzenie Nr 371/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2017r., Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 czerwca 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 34.321.843,73 zł, z tego:
1)dochody bieżące w wysokości            32.860.525,73 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości        1.461.318,00 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały.”;
2)§ 2.1. otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 37.856.868,73 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości             31.467.092,73 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości         6.389.776,00 zł
      zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.”;
3)w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4)w załączniku nr 2 „Wydatki  budżetu na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5)załącznik  nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały;
6)§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  3.535.025,00 zł, który  zostanie  sfinansowany przychodami  z  tytułu:
1)zaciągniętej pożyczki   w wysokości  800.000,00 zł;
2)nadwyżki  z lat ubiegłych  w wysokości   2.735.025,00 zł.”;
7)§ 4 otrzymuje brzmienie:
      „§ 4. Ustala się :
1)przychody budżetu w wysokości  4.387.305,00 zł;
2)rozchody budżetu w wysokości       852.280,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 4 do uchwały”;
8)załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
9)§ 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
   1) jednostkom sektora finansów publicznych   w wysokości     1.700.583,50 zł;
   2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  w wysokości   200.000,00 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 8 do uchwały.”;    
10)załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
11)załącznik nr 10 „Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 2017 roku” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 6 do niniejszej uchwały;
12)załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie  jak  załącznik  nr 7 do niniejszej uchwały;
13)§ 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na:
a)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   1.000.000,00 zł;
b)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości   800.000,00 zł;
2)dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

Pliki do pobrania:
Załącznik 1 (318kB) pdf , Załącznik 2 (1040kB) pdf , Załącznik 3 (1783kB) pdf , Załącznik 4 (211kB) pdf , Załącznik 5 (543kB) pdf . Załącznik 6 (1084kB) pdf , Załącznik 7 (275kB) pdf


Opublikował: Bartosz Żmuda (3 lipca 2017, 12:35:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij