string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXII/144/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 30 września 2005w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w ŁasinieNa podstawie art.39 ust.2 i 3 w związku z art.8 ust.l pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, zm. Dz.U. z 1992 r. Nr 63,poz.315, z 1994 r. Nr 121,poz.591, z 1995 r. Nr 138,poz.682, Nr 141,poz.692, z 1996 r. Nr 24,poz.l l0, z 1997 r. Nr 104,poz.661,Nr 121,poz.769,Nr 158,poz.l041, z 1998 r. Nr 162,poz.1115,Nr 106,poz.668, Nr 117,poz.756, z 1999 r. Nr 28,poz.255 i 256, Nr 84,poz.935, z 2000 r. Nr 3,poz.28, Nr 12,poz.136,Nr43,poz.489,Nr 84,poz.948, Nr 114,poz.1193, Nr 120,poz.1268, z2001 r. Nr 5,poz.45,Nr 88,poz.961,Nr 100,poz.l083,Nr 111,poz.1193,Nr 113,poz.1207,Nr 126,poz.1382, 1383 i 1384, Nr 128,poz.1407, z 2002 r. Nr 113,poz.984, z 2003 r. Nr 45,poz.391, Nr 124,poz.l151 i 1152, Nr 171,poz.1663,Nr 213,poz.2081,Nr 223,poz.2215, z 2004 r.Nr 210,poz.2135, Nr 273,poz.2703) i art.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r.Nr 102,poz.l055, Nr 116,poz.1203)

Uchwała nr XXXII/144/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 30 września 2005


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Na podstawie art.39 ust.2 i 3 w związku z art.8 ust.l pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, zm. Dz.U. z 1992 r. Nr 63,poz.315, z 1994 r. Nr 121,poz.591, z 1995 r. Nr 138,poz.682, Nr 141,poz.692, z 1996 r. Nr 24,poz.l l0, z 1997 r. Nr 104,poz.661,Nr 121,poz.769,Nr 158,poz.l041, z 1998 r. Nr 162,poz.1115,Nr 106,poz.668, Nr 117,poz.756, z 1999 r. Nr 28,poz.255 i 256, Nr 84,poz.935, z 2000 r. Nr 3,poz.28, Nr 12,poz.136,Nr43,poz.489,Nr 84,poz.948, Nr 114,poz.1193, Nr 120,poz.1268, z2001 r. Nr 5,poz.45,Nr 88,poz.961,Nr 100,poz.l083,Nr 111,poz.1193,Nr 113,poz.1207,Nr 126,poz.1382, 1383 i 1384, Nr 128,poz.1407, z 2002 r. Nr 113,poz.984, z 2003 r. Nr 45,poz.391, Nr 124,poz.l151 i 1152, Nr 171,poz.1663,Nr 213,poz.2081,Nr 223,poz.2215, z 2004 r.Nr 210,poz.2135, Nr 273,poz.2703) i art.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r.Nr 102,poz.l055, Nr 116,poz.1203)


Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1.
1. Zatwierdzić uchwalone i przedłożone przez Radę Społeczną zmiany w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie zgodnie z
uchwałą Rady Społecznej SPZOZ w Łasinie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdzić przedłożony i uchwalony przez Radę Społeczną SPZOZ w Łasinie uchwal~
Nr 5/2005 z dnia 30 września 2005 r. jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Lasinie stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§2.
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 10:52:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5073