string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXlII/147/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 13 października 2005w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.l055 i Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 175,poz.1457) i art.24 ust.l i ust.3 ustawy z dnia 7 czeIWca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz.747 , zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984 z 2004 r. Nr 96,poz.959 i Nr 173,poz.1808 )

Uchwała nr XXXlII/147/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 13 października 2005


w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.l055 i Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 175,poz.1457) i art.24 ust.l i ust.3 ustawy z dnia 7 czeIWca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz.747 , zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984 z 2004 r. Nr 96,poz.959 i Nr 173,poz.1808 )


Rada Miejska
uchwala , co następuje :
§1.
Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania sciek6w na terenie Miasta i Gminy Łasin w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie.
§3.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych w spos6b zwyczajowo przyjęty oraz w miejscowej prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
§4.
Traci moc uchwala Nr XIII/81/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania sciek6w na terenie Miasta i Gminy Łasin.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 10:57:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4510