string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/229/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 21 września 2017zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2017–2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/229/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 21 września 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2017–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2017-2022 ( zmiana: Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r., Uchwała Nr XXXIII/200/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017r., Uchwała Nr XXXIV/207/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2)załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (22 września 2017, 10:41:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543