string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/230/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 21 września 2017w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Grudziądzkiego w 2017 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/230/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 21 września 2017


w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Grudziądzkiego w 2017 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udzielić pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Grudziądzkiego do kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1377C w Plesewie.

§ 2. W celu zrealizowania zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarta umowa pomiędzy  Miastem i Gminą Łasin a Powiatem Grudziądzkim, w której zostaną szczegółowo określone zasady przekazywania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (22 września 2017, 10:42:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598