string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXIII/148/2005Rady Miejskiej Łasinz dnia 13 października 2005w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1457), art. 4 pkt.l, i art.20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 0 pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001., Nr 142., poz. 1593; zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2005 r. Nrl0, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020), § 7 Rozporządzenia Rady Ministr6w z dnia 2 sierpnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr.146. poz. 1223) oraz § 54 ust. 2 i 3 Statutu Miasta i Gminy Łasin ( Dz. Urz. Woj. Kujaw -Pom. z 2003 r Nr 31, poz. 573)

Uchwała nr XXXIII/148/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 13 października 2005


w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1457), art. 4 pkt.l, i art.20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 0 pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001., Nr 142., poz. 1593; zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2005 r. Nrl0, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020), § 7 Rozporządzenia Rady Ministr6w z dnia 2 sierpnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr.146. poz. 1223) oraz § 54 ust. 2 i 3 Statutu Miasta i Gminy Łasin ( Dz. Urz. Woj. Kujaw -Pom. z 2003 r Nr 31, poz. 573)


Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin dodatek specjalny na okres od dnia 19.11.2005 r. do dnia 18.11. 2006 r. miesięcznie w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Łasin.
§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 10:59:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5000